UPUTSTVO AUTORIMA

Opšta uputstva

Tekst Uvoda i Kliničkog rezimea kucati u programu za obradu teksta Office Word, latinicom (Serbian Latin kodni raspored), sa dvostrukim proredom, font Times New Roman i veličinom slova 12 pt. Za oba dokumenta koristiti obrazac sa logoom Neurovesti.

Sve margine podesiti na 25 mm, veličinu stranice na format A4, a tekst kucati s levim poravnanjem i uvlačenjem svakog pasusa za 10 mm, bez deljenja reči (hifenacije). Ne koristiti tabulatore i uzastopne prazne karaktere (spejsove) radi poravnanja teksta, već alatke za kontrolu poravnanja na lenjiru i Toolbars. Posle svakog znaka interpunkcije staviti samo jedan prazan karakter. Ako se u tekstu koriste specijalni znaci (simboli), koristiti font Symbol. Podaci o korišćenoj literaturi u tekstu označavaju se arapskim brojevima u uglastim zagradama – npr. [1, 2], i to onim redosledom kojim se pojavljuju u tekstu. Stranice ne numerisati. Tekst uvoda sadrži do 200, a kliničkog rezimea do 250 reči.

Tekst Predavanja kucati u programu Office Powerpoint, latinicom, vrstu i veličinu fonta proizvoljno odabrati. Prezentacija bi trebalo da bude pregledna, sa ne više od 5 bulita po slajdu. Ne koristiti opciju “animation”. Podaci o korišćenoj literaturi se označavaju arapskim brojevima u uglastim zagradama – npr. [1, 2], i to onim redosledom kojim se pojavljuju u tekstu celokupne prezentacije, a nakon referenci iz Uvoda i pre referenci iz Kviza. Koristiti obrazac prezentacije sa logoom Neurovesti.

Tekst Kviza kucati u programu Office Powerpoint, latinicom, vrstu i veličinu fonta proizvoljno odabrati. Ne koristiti opciju “animation”. Predstavljanje medicinskog slučaja ne bi trebalo da bude na više od dva slajda. Svako pitanje sa ponuđenim odgovorima otkucati na posebnom slajdu, nakon čega sledi slajd sa obrazloženjem netačnih odgovora.

Uz Video materijal potrebno je poslati i određene informacije:

– Naslov: Upisati tačan naziv materijala koji će biti prikazan i vidljiv gledaocima.

– Opis: Opis video materijala, po kojem gledalac može da sazna više o radnji.

– Tagovi: Reči koje mogu biti povezane sa materijalom, a olakšavaju pretragu.

– Vreme: Zadato vreme za prikaz materijala (npr. Petak , 7.februar 2014 u 1400h), voditi

računa da obimnijem materijalu treba vremena da se podigne na server i obradi na YOUTUBE.

– Slika: Ako postoji potreba da se u listi prikaza pojavi određena slika kao naslovna, dostaviti

sliku u .jpg ili .png formatu, idealno u 16:9 rezoluciji.

Rubrika u koju će biti smešten video se zove „Prikaz anamneze i/ili neurološkog nalaza“.

Pored gore navedenih elemenata treba obratiti pažnju na sledeće:

– da video materijal bude solidnog kvaliteta, jasne slike i zvuka;

– da lice, pacijenata i osoba čiji identitet treba biti zaštićen, OBAVEZNO bude zamagljeno (u bluru), skremblovano (promenjen raspored piksela) ili prekriveno crnom trakom (oči i nos);

– da bude u jednom od sledećih formata –  .MOV,  .MPEG, MP4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, 3GPP, WebM.;

– dužina trajanja video materijala  je bez restrikcija.

Za profesionalne video autore preporučujemo sledeći članak: https://support.google.com/youtube/answer/1722171

 

Koristiti kratke i jasne rečenice. Prevod pojmova iz strane literature treba da bude u duhu  srpskog jezika. Sve strane reči ili sintagme za koje postoji odgovarajuće ime u našem jeziku
zameniti tim nazivom. Za nazive lekova koristiti isključivo generička imena. Uređaji (aparati)  se  označavaju fabričkim nazivima, a ime i mesto proizvođača treba navesti u oblim zagradama.  Ukoliko se u tekstu koriste oznake koje su spoj slova i brojeva, precizno napisati broj koji se javlja  kao eksponent ili kao indeks (npr. 99Tc, IL-6, O2, B12, CD8).

Skraćenice koristiti samo kada je neophodno, i to za veoma dugačke nazive hemijskih jedinjenja,
odnosno nazive koji su kao skraćenice već prepoznatljivi (standardne skraćenice, kao npr. DNK, sida, HIV, ATP). Za svaku skraćenicu pun termin treba navesti pri prvom navođenju u tekstu, sem ako nije standardna jedinica mere.

U tekstu rada decimalne brojeve pisati sa zarezom. Kad god je to moguće, broj zaokružiti na jednu decimalu.

Dužinu, visinu, težinu i zapreminu izražavati u metričkim jedinicama (metar – m, kilogram – kg, litar – l) ili njihovim delovima. Temperaturu izražavati u stepenima Celzijusa (°C), količinu supstance u molima (mol), a pritisak krvi u milimetrima živinog stuba (mm Hg). Sve rezultate hematoloških, kliničkih i biohemijskih merenja navoditi u metričkom sistemu prema Međunarodnom sistemu jedinica (SI).

Tabele se označavaju arapskim brojevima po redosledu navođenja u tekstu, sa nazivom na
srpskom jeziku. Tabele raditi isključivo u programu Office Word, kroz meni Table–Insert–Table, uz definisanje tačnog broja kolona i redova koji će činiti mrežu tabele. Desnim klikom na mišu – pomoću opcija Merge Cells i Split Cells – spajati, odnosno deliti ćelije. Kucati fontom Times New Roman, veličinom slova 12 pt, sa jednostrukim proredom i bez uvlačenja teksta. Korišćene skraćenice u tabeli treba objasniti u legendi ispod tabele na srpskom jeziku. Svaku tabelu formirati na posebnom listu koji će biti na kraju dokumenta.

Slike se označavaju arapskim brojevima po redosledu navođenja u tekstu, sa nazivom na
srpskom jeziku. Rezolucija treba da bude 300 dpi, format slike 10×15 cm, a format zapisa .JPG
.GIF ili .TIFF. Slike se šalju kao posebni dokumenti.

Video snimak

Grafikoni treba da budu urađeni i dostavljeni u programu Excel, da bi se videle prateće vrednosti raspoređene po ćelijama. Iste grafikone linkovati i u Word dokument, gde se grafikoni označavaju arapskim brojevima po redosledu navođenja u tekstu, sa nazivom na srpskom jeziku. Svi podaci na grafikonu kucaju se u fontu Times New Roman, na srpskom jeziku. Korišćene skraćenice na grafikonu treba objasniti u legendi ispod grafikona na srpskom jeziku.

Sheme (crteže) raditi u programu Corel Draw ili Adobe Illustrator (programi za rad sa vektorima, krivama). Svi podaci na shemi kucaju se u fontu Times New Roman, na srpskom jeziku (Scheme, Drawing), veličina slova 10 pt. Korišćene skraćenice na shemi treba objasniti u legendi ispod sheme na srpskom i engleskom jeziku. Svaku shemu dostaviti kao poseban dokument.

Reference numerisati rednim arapskim brojevima prema redosledu navođenja u tekstu Uvoda, Predavanja i Kviza (tim redosledom). Broj referenci ne bi trebalo da bude veći od 20. Broj citiranih originalnih radova mora biti najmanje 80% od ukupnog broja referenci, odnosno broj citiranih knjiga, poglavlja u knjigama i preglednih članaka manji od 20%. Ukoliko se domaće monografske publikacije i članci mogu uvrstiti u reference, autori su dužni da ih citiraju. Većina citiranih naučnih članaka ne treba da bude starija od pet godina. Izbegavati korišćenje apstrakta kao reference, a apstrakte starije od dve godine ne citirati. Reference članaka koji su prihvaćeni za štampu treba označiti kao „u štampi“ (in press) i priložiti dokaz o prihvatanju rada.
Reference se citiraju prema Vankuverskom stilu. Reference slati kao poseban Office Word dokument, uz pridržavanje ranije naznačenih uputstava za formiranje Word dokumenta.

Dodatno, radi bolje preglednosti, reference u Predavanju navesti i pojedinačno pri dnu svakog slajda na kome se citiraju.

Autorstvo

Sve osobe koje su navedene kao autori rada treba da se kvalifikuju za autorstvo. Svaki
autor bi trebalo da je učestvovao dovoljno u radu na rukopisu kako bi mogao da preuzme odgovornost za celokupan tekst. Autorstvo se zasniva samo na: bitnom doprinosu koncepciji rada, planiranju rukopisa ili njegovoj kritičkoj reviziji; u završnom doterivanju verzije rukopisa.

Na posebnoj stranici rukopisa treba navesti sledeće: puna imena i prezimena autora (bez titula) indeksirana brojevima; zvaničan naziv ustanova u kojima autori rade, mesto i državu (redosledom koji odgovara indeksiranim brojevima autora); na dnu stranice navesti ime i prezime, adresu za kontakt, broj telefona, faksa i e-mail adresu autora zaduženog za korespondenciju. Neophodno je priložiti fotografiju autora zaduženog za korespodenciju.

Struktura edukativnog materijala

Edukativni materijal predviđen za pojedinačni broj Neurovesti se sastoji iz Uvoda, Predavanja, Kviza, Video prikaza i Kliničkog rezimea.

Tekst Uvoda na koncizan način predstavlja problematiku od interesa i njen značaj.

Predavanje didaktički razrađuje zadatu temu dajući jasne smernice, uz osvrt na najčešće i najvažnije nedoumice.

Kviz je interaktivni deo materijala kojim se kroz realističan pristup temi proverava znanje čitaoca. To znači da se u kratkom uvodu predstavi zanimljiv medicinski slučaj sa relevantnim podacima iz anamneze, kliničkog toka, nalaza dijagnostičkih procedura i primenjene terapije. Nakon toga sledi do deset pitanja sa po tri ponuđena odgovora za čitaoce, od kojih je samo jedan tačan. Svako od postavljenih pitanja bi trebalo da ima sveobuhvatno obrazloženje koje ukazuje na najveću tačnost jednog od ponuđenih odgovora. Svaki tačan odgovor nosi po jedan bod. Nema negativnih bodova.

Video prikaz konkretnog medicinskog slučaja sadrži ilustrativne elemente anamneze, neurološkog pregleda i drugih interesantnih informacija (npr. nalaze dijagnostičkih procedura), specifičnih za datu problematiku.

Klinički rezime sažima zadatu temu uz najvažnije poruke koje bi čitalac trebalo da usvoji.

Obim rukopisa

Celokupni rukopis rada –tekst rada, spisak literature, svi prilozi, odnosno potpisi za njih i legenda (tabele, slike, grafikoni, sheme, crteži) – mora iznositi do 1000 reči.

Tabele se označavaju arapskim brojevima po redosledu navođenja u tekstu, sa nazivom na srpskom jeziku. Tabele raditi isključivo u programu Word, kroz meni Table–Insert–Table, uz definisanje tačnog broja kolona i redova koji će činiti mrežu tabele. Desnim klikom na mišu – pomoću opcija Merge Cells i Split Cells – spajati, odnosno deliti ćelije. Kucati fontom Times New Roman, veličinom slova 12 pt, sa jednostrukim proredom i bez uvlačenja teksta. Korišćene skraćenice u tabeli treba objasniti u legendi ispod tabele na srpskom jeziku. Svaku tabelu formirati na posebnom listu koji će biti na kraju dokumenta.

Slike se označavaju arapskim brojevima po redosledu navođenja u tekstu, sa nazivom na srpskom jeziku. Rezolucija treba da bude 300 dpi, format slike 10×15 cm, a format zapisa .JPG .GIF ili .TIFF. Slike se šalju kao posebni dokumenti.

Grafikoni treba da budu urađeni i dostavljeni u programu Excel, da bi se videle prateće vrednosti raspoređene po ćelijama. Iste grafikone linkovati i u Word-ov dokument, gde se grafikoni označavaju arapskim brojevima po redosledu navođenja u tekstu, sa nazivom na srpskom jeziku. Svi podaci na grafikonu kucaju se u fontu Times New Roman, na srpskom jeziku. Korišćene skraćenice na grafikonu treba objasniti u legendi ispod grafikona na srpskom jeziku.

Sheme (crteže) raditi u programu Corel Draw ili Adobe Illustrator (programi za rad sa vektorima, krivama). Svi podaci na shemi kucaju se u fontu Times New Roman, na srpskom jeziku (Scheme, Drawing), veličina slova 10 pt. Korišćene skraćenice na shemi treba objasniti u legendi ispod sheme na srpskom i engleskom jeziku. Svaku shemu dostaviti kao poseban dokument. Reference numerisati rednim arapskim brojevima prema redosledu navođenja u tekstu. Broj referenci ne bi trebalo da bude veći od 15. Broj citiranih originalnih radova mora biti najmanje 80% od ukupnog broja referenci, odnosno broj citiranih knjiga, poglavlja u knjigama i preglednih članaka manji od 20%. Ukoliko se domaće monografske publikacije i članci mogu uvrstiti u reference, autori su dužni da ih citiraju. Većina citiranih naučnih članaka ne treba da bude starija od pet godina. Izbegavati korišćenje apstrakta kao reference, a apstrakte starije od dve godine ne citirati. Reference članaka koji su prihvaćeni za štampu treba označiti kao „u štampi“ (in press) i priložiti dokaz o prihvatanju rada. Reference se citiraju prema Vankuverskom stilu.

Slanje rukopisa

Pripremljeni celokupni materijal se šalje elektronskom poštom regionalnom predstavniku Odbora za medije, a potom od strane predstavnika Odbora Uredništvu časopisa. Mole se autori da tekstovi budu prethodno u potpunosti lektorski obrađeni i po potrebi pregledani od strane referentnih osoba i regionalnog zastupnika Odbora za medije.

*Napomena. Materijal koji u potpunosti ne ispunjava uslove ovog uputstva ne može biti upućen na recenziju i biće vraćen autorima da ga dopune i isprave. Pridržavanjem uputstva za pisanje rada znatno će se skratiti vreme celokupnog procesa do objavljivanja rada u časopisu, što će pozitivno uticati na kvalitet i redovnost izlaženja.


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Sep 2021. >>
MTWTFSS
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns