Broj 9.

Tokom neurološkog pregleda treba obratiti pažnju na prisustvo oštećenja kranijalnih nerava, senzorineuralni gubitak sluha i prisustvo nistagmusa. Prisustvo vertikalnog nistagmusa sa senzitivnošću od 80% ukazuje na oštećenje vestibularnih jedara ili vermisa cerebeluma. (32) Spontani horizontalni nistagmus, sa ili bez rotatorne komponente, ukazuje na akutni vestibularni neuronitis. Pacijenti sa perifernim uzrokom vrtoglavice se žale na nestabilnost pri hodu, ali su i dalje u stanju da hodaju, dok pacijenti sa centralno uzrokovanom vrtoglavicom imaju izraženiju nestabilnost i često ne mogu ni hodati ni stajati. (31) Iako je Rombergov znak prisutan kod vestibularnih poremećaja i poremećaja propriocepcije, nije od posebnog značaja za dijagnozu vertiga.
Dix-Hallpike-ov manevar može biti koristan za pacijente sa vrtoglavicom. Nakon inicijalnog testa, intenzitet indukovanih simptoma se kod pacijenata sa BPPV smanjuje, što nije slučaj kod pacijenata sa centralnim uzrokom vertiginoznog sindroma. (32)
Kombinacija pozitivnog Dix-Hallpike testa i anamnestičkih podataka o vrtoglavici i povraćanju ukazuje na periferni vestibularni poremećaj. (32) Ukoliko se ovim testom izazove samo vertikalni ili rotatorni nistagmus bez latentnog perioda od najmanje nekoliko sekundi, koji ne prestaje sa ponavljanjem testa, onda treba razmišljati o centralno uzrokovanom vertiginoznom sindromu, kao što su ekspanzivni procesi u zadnjoj lobanjskoj jami. (31)
Kod pacijenata kod kojih posumnjamo da se radi o psihogenom vertiginoznom sindromu uzrokovanom hiperventilacijom, ista u trajanju od 30 sekundi nam može ukazati na dijagnozu. (32)
Ortostatske promene sistolnog krvnog pritiska za 20mmHg ili više i promene pulsa (za 10 otkucaja u minuti), kod pacijenata sa vrtoglavicom prilikom ustajanja, mogu ukazati na dehidrataciju ili autonomnu disfunkciju. (29) Masaža karotidnog sinusa može pomoći u dijagnozi, mada se nije pokazala dijagnostički validnom (32), a može biti opasna kod pacijenata sa aterosklerotskim promenama karotidnih arterija.
Laboratorijske analize krvi, uključujući nivoe elektrolita, glikemije, testove tireoidne funkcije, nisu od velike dijagnostičke koristi jer u manje od 1% slučajeva doprinose otkrivanju etiologije vetiga. (29)
Kod pacijenata koji osim vrtoglavice imaju i neurološke znake i simptome, faktore rizika za cerebrovaskularne bolesti, ili progresivno unilateralno oštećenje sluha, trebalo bi sprovesti dodatnu dijagnostiku u smislu neuroimidžinga. (32) Magnetna rezonanca (MR) je superiornija u odnosu na kompjuterizovanu tomografiju (CT), zbog bolje mogućnosti evaluacije zadnje fose, u kojoj se nalaze strukture čije se oštećenje prezentuje vertiginoznim sindromom. (32)
Evaluacija vaskularnog sistema zadnje lobanjske jame MR ili CT angiografijom korisna je u otkrivanju vaskularnih uzroka vrtoglavice, kao što su vertebrobazilarna insuficijencija, poremećaj cirkulacije u slivu prednje donje i zadnje donje cerebelarne arterije, „subclavian steal“ sindrom. (37)
Neuroimidžing studije mogu pomoći u dijagnozi kod pacijenata kod kojih se sumnja na intrakranijalne ekspanzivne procese, razvojne anomalije, opsežne infekcije centralnog nervnog sistema. (37)
Međutim, neuroimidžing studije nisu indikovane kod pacijenata sa BPPV (37), nisu neophodne ni za pacijente sa akutnim vestibularnim neuronitisom ili Menijerovom bolešću. (32)
Konvencionalna radiografija može pomoći za postavljanje dijagnoze cervikalnog vertiga (vertigo uzrokovan somatosenzornim ulazom usled pokreta glave i vrata), kod pacijenata kod kojih se na osnovu anamnestičkih podataka posumnja na ovu etiologiju. (37) Međutim, postojanje ovog entiteta ostaje kontroverzno, s obzirom da se kod većine pacijenata sa ovom dijagnozom daljim ispitivanjem nalaze drugi etiološki faktori vertiginoznog sindroma. (32)
Vertigo zahteva multidisciplinarni pristup, intenzivni medicinski naučno-istraživački rad, anticipaciju i organizaciju prevencije uzroka samog sindroma, što ga u neurološkoj praksi i drugom medicinskim disciplinama stavlja u centar pažnje.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Mar 2021. >>
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns