Broj 9.

Sindrom infarkta proksimalne vaskularne teritorije malog mozga se klinički najčešće prezentuje vrtoglavicom, glavoboljom uz nestabilnost i zanošenje pri hodu. Ovi bolesnici često mogu imati izolovani vertigo (objašnjava se oštećenjem nodulusa) i nistagmus, koji imitiraju periferni vestibularni sindrom (npr. neuronitis n. vestibularis). Ukoliko postoji oštećenje i dorzolateralnog dela produžene moždine, onda u kliničkoj slici nalazimo osim vertiga i elemente Walenberg-ovog sindroma.
Sindrom infarkta srednje vaskularne teritorije malog mozga se klinički takođe može prezentovati sa izolovanom vrtoglavicom (zbog oštećenja flokulusa) i ataksijom, ukoliko se radi o distalnoj okluziji AICA, ili pak raznovrsnim znacima oštećenja malog mozga i lateralnih delova moždanog mosta ako je nastupila okluzija proksimalnih delova AICA.
Najznačajniji klinički nalaz kod infarkta distalne vaskularne teritorije malog mozga je dizartrija, poremećaj koordinacije pokreta i ataksija, dok se vrtoglavica, glavobolja i nistagmus (zbog oštećenja vestibularnih jedara i veza) ređe javljaju nego kod bolesnika sa infarktom u slivu PICA i AICA.(27)
Tranzitorni ishemijski ataci u vertebrobazilarnom slivu u svojoj kliničkoj slici, pored drugih prolaznih simptoma i znakova (slabost ili oduzetost ekstremiteta, poremećaji senzibiliteta, ataksija hoda ili ekstremiteta, diplopije, dizartrija, disfagija), se odlikuje i vrtoglavicom. Međutim, izolovano javljanje vertiginoznih tegoba se ne može smatrati posledicom prolazne ishemije moždanog stabla, već treba tragati za drugim etiološkim razlozima.
Vrtoglavica može biti deo kliničke slike prostih fokusnih epileptičkih napada- tzv. prosti vertiginozni napadi koji se karakterišu simptomima padanja u slobodnom prostoru, lebdenja ili rotatornog vertiga u horizontalnoj ili vertikalnoj ravni. Lokalizacija uzročnog pražnjenja neurona često nije pouzdana (temporalni korteks, temporoparijetookcipitalna raskrsnica, insularni ili perirolandički region), a razlikuje se kod raznih bolesnika. Dijagnozu vrtoglavice kao dela kliničke slike epileptičnog napada olakšava česta evolucija prostih u složene fokusne napade ili sekundarna generalizacija sa konvulzivnim elementima. (28)
Vrtoglavica može biti jedan od simptoma migrenozne glavobolje (bazilarna migrena) u sklopu raznovrsne kliničke slike ovog entiteta koja uključuje često, ali ne i obavezno, migrensku auru sa bilateralnim smetnjama vida, poremećajima senzibiliteta i drugim znacima koji potiču iz moždanog stabla ili oba okcipitalna režnja. Tipična okcipitalna pulsirajuća glavobolja koja sledi nakon aure upućuje na dijagnozu bazilarne migrene.
Demijelinizacione lezije u sklopu multiple skleroze i drugih demijelinizacionih oboljenja zavisno od lokalizacije mogu biti razlog pojave vrtoglavice. S obzirom da se obično radi o diseminovanim lezijama unutar CNS, u kliničkoj slici nalazimo i druge znake oštećenja centralnih moždanih struktura.
Tumorske infiltracije moždanog stabla uzrokuju težak i protrahovan vertigo. Vertikalni nistagmus je često deo kliničke slike, dok je sluh obično očuvan. Pridruženi neurološki deficiti uključuju znake oštećenja drugih kranijalnih nerava sa iste strane, kao i kontralateralni piramidni deficit i istostranu cerebelarnu ataksiju. (1)
Ekspanzivni procesi u nivou pontocerebelarnog ugla , od kojih su najčešći neurinom ili švanom vestibulokohlearnog nerva, meningeomi, holesteatomi, uzrokuju kliničke simptome i znake koji su posledica kompresije moždanih živaca, moždanog stabla, malog mozga ili opstrukcije toka likvora. Vestibulaerni švanom je najčešći tumor pontocerebelarnog ugla. Svoj rast započinje u unutrašnjem slušnom kanalu i širi se ka pontocerebelarnom uglu. U kliničkoj slici se najčešće javlja zujanje u istostranom uvu, oštećenje sluha do potpunog gubitka, osećaj punoće u uvu, vrtoglavica i nestabilnost pri hodu. Sa napredovanjem bolesti javjaju se simtomi i znaci koji su posledica kompresije okolnih struktura, kao što je bol ili utrnulost polovine lica, uz ugašen kornealni refleks na strani tumora, kao i slabost mišića polovine lica, takođe na strani tumora. Zbog kompresivnog efekta na mali mozak Sa daljim rastom tumora javlja se glavobolja, povraćanje, dvoslike kao i ataksija sa nistagmusom.
Dijagnoza tumora pontocerebelarnog ugla se postavlja neuroimidžing metodama ( MRI), s obzirom da se komjuterizovanom tomografijom dijagnostikuju tumori veličine tek preko 1,5cm. U likvoru se često nalaze izuzetno visoke koncentracije proteina .

I najzad, vrtoglavica je čest simptom na koji se žale bolesnici sa anksioznim poremećajima, posebno u fazama hiperventilacije. (1)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Jan 2022. >>
MTWTFSS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns