Broj 6.

Daliborka Tadić,
Klinika za neurologiju, Klinički centar Banja Luka,
Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Dvanaest beba bb,
78000 Banjaluka
e-mail: tadic.daliborka@gmail.com
Recenzent:
Akademik, Vladimir S. Kostić

 

Kvalitet života oboljelih od multiple skleroze

MS (MS) je hronično, autoimuno, inflamatorno, demijelinizaciono oboljenje centralnog nervnog sistema, i jedan je od najčešćih uzroka invalidnosti u kategoriji mlađih odraslih osoba (1). Bolest ima veoma heterogen klinički tok kao i simptomatologiju. S obzirom na to da je prosječna dužina trajanja bolesti veća od dvadeset godina, akumulacija kliničkih smetnji može značajno da utiče na svakodnevni život bolesnika (2). Dijagnoza MS se danas postavlja na osnovu McDonaldovih kriterijuma iz 2010. godine (3). Kauzalna terapija MS još uvijek ne postoji. Međutim, terapijom koja se aktuelno primjenjuje postiže se smanjenje aktivnosti bolesti, usporenje njene progresije i poboljšanje kvaliteta života oboljelih ljudi (1).

1. Koncept kvaliteta života

Termin kvalitet života, ili još specifičnije kvalitet života povezan sa zdravljem, se odnosi na fizički, psihološki, i socijalni domen zdravlja viđen kroz određena područja u koje upliva imaju očekivanja, vjerovanje, iskustva i percepcija svakog čovjeka ponaosob (4). Kvalitet života kao naučni ishod bilo koje aktivnosti u medicini je nova paradigma. Od devetnaestog vijeka na ovamo, životni vijek se u razvijenim društvima značajno produžava, a primarni fokus medicinske njege se premiješta sa zaraznih bolesti na hronična oboljenja. Stoga je danas jedno od osnovnih pitanja to, da li liječenje rezultira boljim kvalitetom života, ako ne dužim životnim vijekom (5).

2. Kvalitet života u MS

Znajući mnogo o kompleksnosti bolesti kakva je MS, sa mnoštvom simptoma i znakova koji čine kliničku sliku, nije teško pretpostaviti da bolest utiče na sve aspekte psihičkog i fizičkog zdravlja bolesnika, te na osobe u najbližem okruženju. Dakle, lako je zaključiti da ovakav poremećaj zdravlja utiče na cjelokupni kvalitet života, a posebno na kvalitet života povezan sa zdravljem (6, 7). Za ispitivanja kvaliteta života i njegovu kvantifikaciju koriste se različiti mjerni instrumenti – skale. Skale mjerenja kvaliteta života moraju imati nekoliko osnovnih karakteristika: dovoljnu prekrivenost svih subjektivnih i objektivnih simptoma, objektivnost pri mjerenju (pod određenim uslovima ponavljane serije testiranja trebaju dovesti do konzistentnih rezultata), i senzitivnost (sposobnost da sprovedena mjerenja reflektuju prave promjene u ispitivanim parametrima) (8). Te skale mogu biti specifične za određene

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Sep 2021. >>
MTWTFSS
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns