Broj 6.

istraživanja (67, 68). Međutim, u nekim istraživanjima koja su se bavila ovom problematikom rezultati su bili oprečni prethodno navedenima, što može biti pripisano razlikama u metodološkom pristupu (69). Danas prevladava mišljenje da je depresija najčešći psiholološki poremećaj u MS s prevalencom oko 50% tokom trajanja života, i godišnjom prevalencom od 20% (70, 71). Kern i sar. su uočili da predominantno depresija i anksioznost utiču negativno na domene mobilnosti, simptoma emocionalne dobrobiti, generalnog zadovoljstva i socijalne podrške (72). Janssens i sar. su zaključili da su pojedinačno analizirano EDSS, depresija i anksioznost uticali na sve domene i fizičke i mentalne, skale SF-36 (73). D’Alisa i sar. navode slične rezultate (74).

Iako često neprepoznati i netretirani psihološki poremećaji imaju veliki uticaj na kvalitet života što pokazuju mnoge do danas sprovedene studije (75, 76, 77). Prisustvo anksioznosti u MS je dobro poznato, ali o njenom uticaju na kvalitet života još nema dovoljno saznanja. Anksioznost u MS se javlja u okviru generalizovanog anksioznog poremećaja, opsesivno-kompulzivnog poremećaja i socijalne anksioznosti (78, 79). Montel i sar. su u svojoj studiji pokazali da prisustvo depresije i anksioznosti ima uticaj na domene fizičkog zdravlja i fizičke onesposobljenosti, a u korelaciji sa dužinom trajanja i kliničkom formom bolesti (80). Galeazzi i sar. su identifikovali stepen fizičke onespobljenosti kao glavni faktor koji je u korelaciji sa pojavom depresije i anksioznosti, te nižim kvalitetom života, dok uticaj terapije interferonom beta na izraženiju pojavu depresije u ovoj studiji nije potvrđen (81). U velikom broju istraživanja koja su se bavila predikcijom kvaliteta života kao osnovni faktor uočena je depresija (40, 72, 82, 83, 84).

3.14. Imunomodulatorna terapija

Ispitivanje kvaliteta života oboljelih od MS može nam ukazati i na stepen efikasnosti terapije. Takva istraživanja pokazuju različite rezultate rangirane od poboljšanja (85), preko nepromijenjenog stanja (86, 87), do pogoršanja kvaliteta života (88) pri primjeni interferona beta-1b na koji su se ta istraživanja odnosila. Slična je situacija i sa studijama u kojima je posmatran efekat interferona beta-1a na kvalitet života oboljelih od MS (89, 90). Od objavljenih studija mali je broj randomizovanih, placebo kontrolisanih i zbog toga je ograničena interpretacija i generalizacija rezultata ovih istraživanja. Primjena natalizumaba nesumnjivo dovodi do poboljšanja kvaliteta života bolesnika od MS u domenima mentalnog i fizičkog funkcionisanja (91).

Identifikacija kliničkih i demografskih parametara koji utiču na kvalitet života ljudi oboljelih od MS rezultirala je sve većim brojem farmakoterapijskih, psiho-socijalnih i rehabilitacionih strategija, te individualnijim pristupom svakom bolesniku. Bolesnici, ovako sveobuhvatno tretirani, pokazuju značajniji stepen zadovoljstva odnosom bolesnik-ljekar, samim tim i liječenjem i poboljšanjem kvaliteta života. Međutim, bez obzira na sve do sada napisano, moglo bi se reći da je glavni parametar koji utiče na kvalitet života svakog bolesnika vlastita percepcija bolesti. Iako mogu imati sličnu kliničku sliku, te rezultate dobijene specifičnim ispitivanjima, kod dvije osobe, percepcija bolesti je uvijek različita, a taj vlastiti doživljaj svog zdravstvenog stanja i pozicije u društvu je presudan za cjelokupni kvalitet života (92).

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Jul 2020. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns