Broj 6.

3.11. Kognitivne funkcije

Podaci o uticaju kognitivnih disfunkcija na kvalitet života u MS su različiti. U studiji Glanz i sar. je utvrđeno da nema razlike u kvalitetu života između bolesnika sa kognitivnim deficitom ili bez njega, bez obzira na postojanje fizičke onesposobljenosti (50). Međutim u drugim studijama kognitivni deficit je identifikovan kao faktor koji remeti kvalitet života, kao što je navedeno u studiji Cutajara i sar. (51). Neki autori navode postojnje kognitivnog poremećaja kod pojedinih bolesnika u najranijim fazama bolesti, u fazi klinički izolovanog sindroma, kod kojih on može imati i prediktivnu vrijednost u smislu prelaska CIS u klinički definitivnu MS, kao i u identifikovanju benigne MS, ali bez značajnog uticaja na kvalitet života (52, 53, 64). I ranije rađena istraživanja ne pokazuju signifikantnu vezu između visine EDSS skora i kognitivnog funkcionisanja (55, 56, 57), ili je ta veza slaba (58). Trajanje bolesti, u većini studija nije imalo veze s kognitivnim deficitom (55, 56, 57, 58).

3.12. Socijalno funkcionisanje

U nekim istraživanjima socijalno funkcionisanje nije bilo značajno poremećeno uprkos fizičkoj onesposobljenosti evidentiranoj EDSS skorom (36). Takvi rezultati dobijeni su i u studiji De Groot i sar. gdje se radilo o bolesnicima sa prosječnom visinom EDSS skora od 3.5, što nije uticalo na njihovo socijalno funkcionisanje (59). Na socijalno funkcionisanje bolesnika veoma utiče i stanje najbližih osoba u okruženju. U studiji Riviero-Navarr i sar. koji su ispitivali kvalitet života osoba koje se brinu o pacijntima oboljelim od MS, pokazano je da su najniži skorovi u području emotivnog funkcionisanja naročito kod onih koji se brinu o teže fizički onesposobljenim bolesnicima, te je i na to potrebno obratiti pažnju u okviru pružanja psiho-socijalne podrške bolesnicima i njihovim porodicama (60).

3.13. Depresija i anksioznost

Emocionalni problemi, postojanje depresije i anksioznosti su neki od glavnih faktora povezanih sa sniženjem kvaliteta života bolesnika sa MS (61, 62, 63). Uprkos fiksiranosti medicinskog osoblja na fizički neurološki deficit bolesnici su takođe usredotočeni i na mentalno zdravlje, emocionalne probleme i prisustvo osjećaja snage i energije (66). Uzroci emotivnih tegoba mogu biti u oštećenjima mozga u određenim područjima, ili biti povezani sa psiho-socijalnim posljedicama koje ima svaka hronična i onesposobljvajuća bolest, kao što su strah od budućnosti, potreba za podrškom, zamor (65, 66). Značajna korelacija između depresije i neurološke onesposobljenosti mjerene EDSS skalom je identifikovana u većini

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns