Broj 6.

3.6. Pol

Casseta i sar. su svom istraživanju kvaliteta života oboljelih od MS primijetili da kod muškaraca postoji jači uticaj bolesti na sve domene kvaliteta života skale MSQoL-54, a naročito na mentalno funkcionisanje (21). Rezultati studije Miller i sar. su pokazali da je kod muškog pola postojala linerana korelacija između EDSS skora u skoro svim domenima MSQoL-54 skale (osim kognitivnog i seksualnog funkcionisanja), a najveće razlike između muškaraca i žena bile su u domenima subjektivne percepcije zdravlja, socijalnog funkcionisanja, zamora i generalnog zadovoljstva zdravstvenim stanjem (16). U studiji Pekmezović i sar. pol nije značajno uticao na skorove kvaliteta života, a isti rezultati dobijeni su u istraživanju Idiman i sar.(25, 27).

3.7. Klinička forma bolesti

Nalazi većine studija pokazuju da progresija bolesti nosi deterioraciju kvaliteta života (31, 32, 33).

3.8. Fizička onesposobljenost

Fizička onesposobljenost je klinički faktor MS kpoji po navodima većine autora, najviše utiče na sve aktivnosti svakodnevnog života (1, 34, 35, 16). U studiji Puglliati i sar. nađeno je da su bolesnici oboljeli od MS imali niže rezultate za sve domene kvaliteta života izuzev bola, a direktno proporcionalno sa visinom EDSS skora (36). U studiji Murphy i sar. gdje je proučavan kvalitet života bolesnika s područja Francuske, Njemačke i Velike Britanije, uočeno je da je u odnosu na fizičku onesposobljenost dolazilo do pada kvaliteta života naročito u domenima fizičkog funkcionisanja, a nije bilo uticaja na domene mentalnog funkcionisanja (37). Robinson i sar. navode da su u njihovom istraživanju u korelaciji s EDSS-om bili skorovi skale SF-36 koji se tiču domena fizičkog funkcionisanja, promjene zdravstvenog stanja, i osjećaja snage i energije (38). Studija sa 198 kanadskih bolesnika sprovedena od Canadian Burden of Illnes Study Group pokazala je značajan uticaj na skorove kvaliteta života kod ljudi sa niskim EDSS skorovima, i u slučajevima kada poremećaj pokretljivosti još nije dominantan simptom (39). Wynia i sar. (33) u svom istraživanju navode fizičku onesposobljenost kao glavni faktor koji utiče na kvalitet života, međutim, poremećaji u mentalnom funkcionisanju su identifikovani kao glavni prediktor kvaliteta života (33), kao i Fruehwald i sar. (40). Mnoštvo je drugih studija sa rezultatima sličnim ovim gdje je pokazano da bolesnici sa nižim EDSS imaju značajno bolji kvalitet života u svim domenima od onih sa

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns