Broj 6.

života (20). U prilog tome govore rezultati Miller i sar. koji su pokazali da zaposleni bolesnici od MS postižu bolje skorove na skalama koje pokazuju psihološke i fizičke aspekte a imaju i manji stepen neurološkog invaliditeta procijenjenog EDSS skorom. Slični rezultati dobijeni su i u studiji Tepavčević i sar. (19), te Casseta i sar. (21) gdje su analizirani ovi parametri. Istraživanja su pokazala da sljedeći faktori i mogućnost njihovog liječenja utiču na zaposlenost bolesnika od MS, a time i kvalitet života: onesposobljenost, otežana upotreba ruku, zamor, kognitivni problemi (22). Messmer i sar. naveli su fleksibilnost radnog vremena i adekvatno plaćanje posla kojim se bolesnici bave kao bitne faktore koji utiču na kvalitet života oboljelih od MS ( 23).

2.3. Edukacija

Buchanan i sar. analizirali su razliku u kvalitetu života kod MS bolesnika u ruralnoj i urbanoj sredini, a koji su se shodno mjestu boravka bavili određenim zanimanjima, i utvrdili da su znatno niže skorove u domenima i fizičkog i mentalnog zdravlja imali bolesnici iz ruralnih sredina, tj. njihov je kvalitet života bio lošiji jer su radili poslove koji su zahtijevali veću fizičku aktivnost (24). Slični razultati dobijeni su i u drugim studijama, gdje je postojala jaka inverzna korelacija između nivoa edukacije i skorova kvaliteta života (25, 21). Abbas i sar. navode da zanimanja koja omogućavaju zaposlenost u javnom sektoru i velikim kompanijama, a koja zahtijevaju viši stepen obrazovanja, pozitivno korelišu sa kvalitetom života oboljelih od MS (26).

2.4. Bračni status

Uticaj bračnog statusa na kvalitet života je do sada ispitivan u nekoliko studija koje su pokazale kontradiktorne rezultate, od onih koje nisu pokazale značajan uticaj bračnog statusa (25, 27), do onih koje su demonstrirale pozitivan (28, 29), ali i negativan uticaj bračnog statusa na kvalitet života (30). U studiji Morales-Gonzales i sar. broj bolesnika koji su razvedeni je 16% kod progresivne forme bolesti a 7% u relapsno remitentnom obliku, a razvedeni bolesnici u obje grupe imali su lošiji kvalitet života, posebno u socijalnim i emocionalnim aspektima, od onih koji su u braku (20).

3.5. Uzrast na početku bolesti

U dvije studije je pokazana negativna korelacija između uzrasta na početku bolesti i postignutih skorova fizičkog i mentalnog funkcionisanja (25, 30) dok u trećoj ta korelacija nije zabilježena (28).

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Jan 2022. >>
MTWTFSS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns