Broj 5.

Felbamat. Zbog povezanosti sa povećanim rizikom od ozbiljne hepatotoksičnosti i aplastične anemije, postoji problem za dugotrajnije ispitivanje KNE felbamata (104) Nasuprot većini starijih AEL, felbamat je, u nekoliko objavljenih studija, dovodio do efekata koji potpomažu buđenje, ali je njegova primena ponekad bila povezana sa pojavom nesanice (105).

Levetiracetam. Postoj nekoliko dostupnih podataka o dugoročnim efektima levetiracetama (LEV) na kogniciju. Preliminarna studija sa 10 bolesnika sa epilepsijom nije ukazala na značajnije kognitivne efekte tokom lečenje LEV (106). Mali uzorak i druga metodološka pitanja, ipak isključuju definitivne zaključke. U jednoj skorašnjoj studiji primena LEV je bila povezana sa poboljšanjem na nekim neuropsihološkim merenjima, što je bilo u korelaciji sa uticajem leka na EEG aktivnost (107).

U studiji koja je poredila efekte LEV i TPM na kognitivne funkcije kod pacijenata sa žalbama na kognitivno funkcionianje uticaj LEV na kognitivne funkcije bio je blag (108). Ni kod bolesnika sa hipokampalnom sklerozom terapija LEV nije bila povezana sa kognitivnim deficitima (109).

Na kraju pregleda uticaja AEL na kognitivne funkcije, možemo zaključiti da lečenje epilepsije AEL povezano sa narušavanjem kognicije za sve ispitivane lekove u odnosu na stanje bez lekova. Ovi efekti su nedvosmisleno veliki za PB a moguće veći za PHT nego za CBZ ili VPA. Čak i poslednja dva leka, generalno smatrana lekovima sa sigurnim kognitivnim profilom, imaju kognitivne efekte, uglavnom rezultirajući sa blagim opštim psihomotorim usporavanjem. Kada su u pitanju noviji AEL, topiramat se pokazao kao naročito problematičan. Sa druge strane, nadu ulivaju neke studije koje su našle povoljan kognitivni profil nekih od novijih AEL, kao npr. LTG i LEV.

Umesto zaključka

Smetnje u kognitivnom funkcionisanju češće pogađaju bolesnike sa epilepsijom nego zdrave osobe. Ne postoji kognitivni profil koji bi bio karakterističan za osobe sa epilepsijom, jer na isti utiču brojni socijalni i klinički faktori. Posebno je značajan uticaj antiepileptične terapije kada se zna je primena AEL glavni modalitet lečenja ovih bolesnika. U večitoj težnji da se postigne adekvatna kontrola epileptičkih napada uz minimalne neželjene efekte, od fenobarbitona pa nadalje, čekamo idealan lek. Ipak, pitanje je koliko bismo i time smanjili učestalost i težinu kognitivnih smetnji, jer postoje i drugi faktori koji su više ili manje nezavisni od epileptičkih napada i antiepileptične terapije. Jedno je sigurno, sistematičnim radom na svim do sada prepoznatim faktorima, sveobuhvatnim pristupom kao struka, ali i kao društvo u celini, mogli bismo doprineti značajnom poboljšanju kvaliteta života bolesnika sa epilepsijom.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Nov 2021. >>
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns