Broj 5.

međusobno. Kao posebno, neophodne su kognitivne studije o novim AEL u populaciji pod povećanim rizikom (npr. deca, starije osobe) (69).

6.2.1. Uticaj lamotrigina na kogniciju

Lamotrigin (LTG) spada u novije AEL sa najbolje ispitanim efektima na kognitivne funkcije. LTG ima opšte prihvatljiv kognitivni profil, i kod zdravih dobrovoljaca i kod bolesnika sa epilepsijom (47). Može se smatrati posebno korisnim AEL u bolesnika sa kognitivnim poremećajima, jer pored značajnog dejstva na stepen kontrole napada, povoljno utiče i na mentalni status, ima povoljne kognitivne efekte i poboljšava sposobnost koncentracije (70). LTG nije bio povezan ni sa jednim KNE u duplo slepoj placebo-kontrolisanoj studiji 81 pacijenta sa farmakorezistentnim fokalnim napadima (71). Značajno manji sedativni efekat LTG u poređenju sa drugim AEL doprinosi povišenju budnosti, što u bolesnika utiče na doživljaj boljeg mentalnog funkcionisanja (72). Utvrđeno je da LTG ublažava ili prekida EEG paroksizmalne promene koje su povezane sa prolaznim kognitivnim pogoršanjima (40).

U brojnim studijama koje su ocenjivale relativne efekte jasno je dokazano manje KNE lamotrigina u poređenju sa CBZ (57), VPA (73), PHT (74), kao i TMP (75,76,). Kod bolesnika sa farmakorezistentom epilepsijom i mentalnom retardacijom LTG je pokazao povoljan efekat, ne samo na kontrolu napada već i na ponašanje (77).

6.2.2. Kognitivni profil topiramata

U proučavanju novih AEL-a, topiramat (TPM) je pokazao veliku efikasnost, ali i najvišu učestalost neželjenih efekata, čak i na niskim dozama (78). Najčešći neželjeni efekti na terapiji TPM su bili od strane CNS-a i obuhvatali su somnolenciju, psihomotornu usporenost, otežano pamćenje, poremećaj koncentracije i pažnje i probleme u govoru (79).

Lee i sar. su istraživali moguće KNE topiramata kod pacijenata sa rezistentnom epilepsijom (80). Istraživanje se sastojalo iz dve studije. Prva je bila prospektivna studija konsekutivno primljenih pacijenata, koji su uzimali TPM, u Montrealskoj neurološkoj bolnici za intenzivno nadgledanje. Oni su testirani velikim brojem neuropsiholoških testova, na prijemu, a kasnije ponovno nakon okončanja tretmana sa TPM. U drugoj studiji, pacijenti Minesota epilepsijske grupe su podvrgnuti neuropsihološkoj proceni pre inicijacije TPM terapije, a kasnije ponovno nakon dostizanja terapijske doze leka. TPM je bio povezan sa opadanjima u fluentnosti, pažnji, koncentraciji, brzini obrade, jezičnim veština i percepcijskim sposobnostima. Tako su, dve studije koje su koristile suprotan redosled testiranja jasno pokazale opadanje kognitivnih funkcija, dok pacijenti uzimaju TPM, bez obzira na to koje stanje je prvo testirano (80). Izgleda da je pad kognitivnih funkcija barem delom posledica visokih početnih doza i/ili brzog uvođenja TPM (76). Manje doze TPM (≤ 200mg/dnevno) su, čine se, ređe povezane sa kognitivnim deficitima (81,82). Nedavno retrospektivno proučavanje koje je obuhvatilo 470 pacijenata koji su tretirani TPM-om preko 10 godina u tercijarnom epileptičnom centru u Holandiji procenjivalo je podnošljivost ovog leka (83). Autori su sugerisali da bi niske početne doze i postepeno povećevanje doze mogli da postignu kontrolu napada pri niskim dozama TPM (300 mg/dan) minimalizirajući kognitivno narušavanje.

Pojedini autori (84) sugerišu da su bolesnici sa hipokampalnom sklerozom skloniji razvoju kognitivnih poremećaja nakon uvođenja TPM u odnosu na one bez hipokampalne skeroze. Jedna naša studija je pokazala da su, osim hipokampalne skleroze, raniji početak epilepsije, prisustvo depresije i manjak obrazovanja glavni faktori rizika za pojavu KNE topiramata u terapiji epilepsije (85).

6.2.3. Uticaj gabapentina na kogniciju

Gabapentin (GBP) pokazuje relativno skroman uticaj na kogniciju. U velikoj duplo slepoj studiji 27 pacijenata sa farmakorezistentnim fokalnim napadima (86), GBP nije pokazao negativan uticaj na

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns