Broj 5.

sklonost ka kognitivnim efektima AEL iz farmakodinamskih i farmakokinetskih razloga. Deca takođe mogu biti podložnija, usled relativno skromnih efekata antiepileptika koji mogu biti mnogo izraženiji u toku procesa razvoja CNS-a. Efekti antiepileptika na kogniciju mogu imati još veće posledice na decu majki sa epilepsijom, usled ekspozicije antiepilepticima in utero (44).

Supresijom neuronske ekscitabilonosti ili podržavanjem inhibicije neurotransmiterskih procesa, antiepileptici mogu delovati na funkciju neurona (45,46) i dovesti do pojave KNE, od kojih su najučestaliji psihomotorna usporenost, smanjena vigilnost pažnje i slabljenje pamćenja. Iako se smatra da je težina KNE za većinu AEL blaga do umerena, svi AEL koji se primenjuju imaju uticaj na kognitivne funkcije. Taj blagi uticaj može biti pojačan u posebnim uslovima i može biti veoma bitan kod pacijenata kod kojih su zahvaćene odlučujuće funkcije, poput učenja kod dece ili sposobnost vožnje kod odraslih (za koje je često potrebna preciznost i brzina u milisekundama) ili kada su funkcije već ranjive, poput pamćenja kod starijih osoba. Štaviše, kognitivni neželjeni efekti predstavljuaju ishod dugoročne terapije AEL, stoga, efekti se mogu povećati sa produženom terapijom, koja pojačava njihov uticaj na svakodnevni život pacijenata sa farmakorezistentnom epilepsijom. Stoga je vredno proceniti kognitivne efekte svih AEL, što nam može pružiti nove mogućnosti u kliničkoj praksi sa ciljem lečenja pacijenata bez izazivanja kognitivnog slabljenja (47).

6.1. Kognitivni neželjeni efekti standardnih AEL

6.1.1. Uticaj fenobarbitona na kogniciju

Za fenobarbiton (PB) se može reći da ima nedvosmisleno manje povoljan kognitivni profil u poređenju sa drugim standardnim AEL (karbamazepin, valproati, fenitoin) (48). PB ozbiljno remeti pažnju i kratkotrajno pamćenje u svakom uzrastu, a u dece pogoršava ili izaziva poremećaje ponašanja, posebno razdražljivost ili hiperaktivnost (109). Primena PB je bila značajno češće udružena sa poremećajima pažnje, koncentracije, kratkotrajnog vizuelnog pamćenja i lošom vizuo-motornom koordinacijom i vidno-prostornom analizom u odnosu na decu koja su lečena VPA (49).

Pospanost i psihomotorna usporenost se javljaju već na početku primene PB. Kasnije nastaje subjektivno prilagođaanje na nepovoljne uticaje leka na pažnju i na pamćenje, tako da bolesnik primećuje poboljšanje tek kada se doze znatno snize ili kada se lek potpuno isključi iz terapije. Objektivni neuropsihološki testovi često pokazuju izvesne deficite i pri terapijskim koncentracijama PB (16).

Iako većina studija ukazuje na nepovoljniji uticaj PB na kognitivne funkcije u odnosu na druge standardne AEL, ima izveštaja koji ne pokazuju razlike kognitivnih potencijala PB, fenitoina i karbamazepina (50).

6.1.2. Karbamazepin i kognicija

Za karbamazepin (CBZ) nema konzistentnog izveštaja o apsolutnim kognitivnivnim efektima. Dve studije, jedna sa zdravim dobrovoljcima (51) i jedna sa pacijentima sa epilepsijom (52) nisu izvestile ni o jednom kognitivnom oštećenju u poređenju sa okolnostima bez leka. Korištenjem fNMR Joiket i sar. su pokazali povezanost između nivoa CBZ u serumu i oštećenja pamćenja (53).

Studije o relativnim efektima CBZ (poređenje KNE leka sa efektima drugog leka) pokazuju konfliktne rezultate. U jednoj italijanskoj studiji (54) CBZ je imao povoljnije delovanje na kognitivne funkcije u odnosu na PHT i PB. Međutim, američke studije Meadora i sar. (50,55) nisu pokazale nikakve razlike CBZ, PHT i PB u odnosu na kognitivno delovanje. Kada je CBZ upoređivan sa jednim novim AEL, gabapentinom, kod 35 zdravih volontera pomoću 17 kognitivnih zadataka i tokom petonedeljnog perioda, lečenje CBZ nije rezultiralo poboljšanjem ni u jednoj od promenljivih vrednosti, dok je lečenje gabapentinom rezultiralo značajnije boljim rezultatima u 8 od 31 promenljive vrednosti (56). I u drugoj studiji na zdravim dobrovoljcima (57) koja je poredila kognitivne i bihejvioralne efekte CBZ i lamotrigina (vidi dalje), subjekti nisu imali nijedan bolji rezultat sa CBZ nego sa lamotriginom.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Jan 2022. >>
MTWTFSS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns