Broj 5.

novo istraživanje, čiji rezultati još nisu objavljeni, pokazalo je da postoji jasna udruženost starijeg uzrasta, nižeg obrazovanja, veće učestalosti epileptičkih napada, politerapije i hipokampalne skleroze sa pojavom poremećaja egzekutivnih funkcija kod osoba sa temporalnom lobarnom epilepsijom.

U dodatku, u slučaju lokalizacije epileptičkog fokusa u frontalnom režnju neuropsihološki deficit će se manifestovati u vidu poremećaja egzekutivnog funkcionisanja (31), dok će se jezični problemi javiti u fokusnim epilepsijama koje su lokalizovane u jezičko-dominantnoj hemisferi (32).

4. Tip i učestalost epileptičkih napada

Sugerisano je da tip napada može biti važan faktor kognitivnog oštećenja. Uopšte, generalizovani tonično-klonični (GTK) napadi su povezani sa većim kognitivnim oštećenjem nego fokalni napadi, dok je najviši rizik opažen kod ponavljanih epileptičnih statusa (33). Kod dece, izgleda da su apsansni napadi takođe bili povezani sa nižim kognitivnim performansama u poređenju sa konvulzivnim napadima (34).

Tip i stepen neuropsihološkog deficita razlikuju se između pojedinih tipova napada, kako u okviru generalizovanih, tako i u kategoriji različitih fokalnih napada. Pritom, etiologija ima značajnu ulogu. Bolesnici sa simptomatskom epilepsijom, u poređenju sa bolesnicima sa benignim (idiopatskim) fokalnim epilepsijama, imaju nesumnjivo češće i značajno izraženije kognitive deficite (8)

Posebno bitan faktor povezan sa napadima i kognitivnim oštećenjima je učestalost napada. Velika učestalost napada značajno remeti neuropsihološko funkcionisanje, posebno kada se radi o GTK napadima, pošto se u ovim slučajevima povećava mogućnost hipoksije i drugih poremećaja, koji difuzno remete moždane funkcije. Takva pojava, skoro po pravilu, nastaje kod GTK epileptičnih statusa dužeg trajanja, posle kojih se utvrđuje i najveći stepen mentalne deterioracije (35). Kao što pojedinačni GTK napadi izazivaju reverzibilne deficite pažnje, tako multipli napadi izazivaju dugotrajno intelektualno pogoršanje. Jedan GTK napad može izazvati usporavanje pažnje u postiktalnom periodu koje perzistira najmanje 24 h (3).

„Dolazak“ funkcionalne nuklearne magnetne rezonancije (fNMR) je imao sjajan učinak u razumevanju kognitivnih i bihejvioralnih osobina dopuštajući da anatomski, vremenski i funkcionalni odnosi između napada i neuropsiholoških performansi budu procenjeni (36). Primer takve primene je studija o kognitivnim efektima sekundarno generalizovanih napada, kao dokaz studijskog praćenja odnosa između kognitivnih pogoršanja i frekvencije napada. Ova studija je uključila 24 pacijenta sa sekundarno generalizovanim napadima. Oni su bili podeljeni na dve grupe prema učestalosti napada, na one sa preko 50 napada i na one sa manje od 10 napada. Normalan koeficijent inteligencije je nađen u drugoj grupi, dok je niži koeficijent nadjen u populaciji grupe sa visokom frekvencijom napada.

U jednoj drugoj studiji, iscrpna baterija neuropsiholoških testova koji su sprovedeni, uključivala je Sternberg-ov test za procenu radne memorije, dok je moždana aktivnost praćena fNMR (37). U zdravim subjektima, fNMR analize su pokazale da su procesi radne memorije povezani sa specifičnom aktivacijom dorzolateralog frontalnog korteksa. I druga kortikalna i talamična moždana područja su takođe aktivirana, uključujući prednji cingularni korteks, povezan sa egzekutivnom funkcijom, i posteriornu parijetalnu koru, povezanu sa pažnjom. U pacijenata sa niskom frekvencijom napada, obrazac moždane aktivnosti posmatran na fNMR tokom Sternbergovog testa je bio identičan onom koji je observiran kod zdravih dobrovoljaca. Međutim, kod onih pacijenata koji su imali preko 50 napada, ovaj fokusiran obrazac moždane aktivnosti umanjen je u ovim specifičnim područjima. U studiji Hendriksa i sar. (17) visoka frekvencija napada je bila jedini faktor koji je značajno oštetio WMSR index pažnje i koncentracije, koji se generalno smatra kao indikatorom za procese radne memorije.

5. Subklinička epileptiformna pražnjenja, EEG nalazi i kognitivni deficiti

Bolesnici sa raznim vrstama epileptiformne aktivnosti pokazuju više neuropsiholoških deficita, nego oni u kojih se takva aktivnost ne registruje. Takve korelacije se nalaze kada je period uobičajenog EEG pregleda i neuropsihološkog testiranja kratak. Najznačajnije neuropsihološke korelacije se dobijaju kada se

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns