Broj 4.

Mogućnosti farmakološkog lečenja farmakorezistentnih epilepsija su limitirane i podrazumevaju stalne pokušaje kombinacije različitih antiepilepitčnih lekova. Opšte prihvaćena pravila podrazumevaju sporu titraciju uvek, sem kada je neizbežno brzo uvođenje (doza opterećenja) i lek širokog spektra. Ukoliko se ponove napadi, povećava se doza do one koja se graniči sa podnošljivošću, a ukoliko izostane odgovor, menja se lek. Izbor se po mogućnosti sprovodi i prema komorbiditetu, npr. lamotrigin kod depresije i anksioznosti, topiramat kod migrene, dijabetesa ili gojaznosti i levetiracetama kod graviditeta, a imajući u vidu efikasnost ovih lekova kod pridruženih bolesti. Što se tiče sinergističkih kombinacija lekova, najpoznatija i najefikasnija je kombinacija lamotrigina i valproata i prevazilazi jednostavno povećanje efikasnosti usled porasta koncentracije lamotrigina u plazmi. Efikasnost lamotrigina jasno zavisi od koncentracije leka u krvi. U studiji Brodija i Yuana (1997), poređenjem efikasnoti lamotrigina i kombinacije istog sa drugim AEL, pokazuje se najveći sinergizam kod kombinacije sa valproatom (64 do 80 %), potom sa karbamazepinom (43%) i fenitoinom (34%) u odnosu na efikasnost u monoterapiji (60%). Kombinaciji valproata i lamotrigina moguće je efikasno dodavati i topiramat ili levetiracetam, uz manje ili više brojne druge kombinacije i vođenje računa o mogućim neželjenim dejstvima istih (kognitivna oštećenja, endokrina disfunkcija itd).

„Novi“ antiepileptici poput lamotrigina, topiramata, levetiracetama, lakozamida, zoneiamida, ezogabina (osam novih antiepileptika je FDA odobrilo u protekloj deceniji) imaju dobru toleranciju, malo neželjenih efekata, retke interakcije i široki spektar aktivnosti. Dalja ispitivanja i primena retigabina, lakozamida, stiripentola, rufenamida, eslikarbazepina, brivaracetama, karizbamata ili perempanela, obećava bolju kontrolu napada i svetliju budućnost za pacijente. Odgovor na pitanje da li su nam novi antiepileptici zaista i neophodni daje Silanpaa (2006), gde je tokom 37 godina dugog praćenja 144 bolesnika terminalna remisija sa ili bez antiepileptika postignuta kod 69% bolesnika, a 19% istih je bilo refraktorno od samog početka. Zaključci Kalahanove tokom prosečnog praćenja od 3 godine ukupno 246 bolesnika (više od dva AEL neefikasno, rezistencija kod 69%) ukazuju da i pored relativno male verovatnoće za postizanje remisije (prosečna godišnja verovatnoća 4%) sa svakim novim AET, isti treba primenjivati.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Jul 2020. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns