Broj 3.

aktivnosti, primena antiepileptika nije opravdana, kao što nema dokaza da je oksigenoterapija korisna u odsustvu hipoksemije.

Kada postoji imidžing potvrda da se radi o IMU osnovna antitrombotska terapija je aspirin u dozi od 5mg/kg/dan, a u slučaju pojave znakova gastrointestinalne iritacije, doza se koriguje na 1-3 mg/kg/dan (3,10,11,30). Ukoliko postoje kontraindikacije za primenu aspirina, savetuje se klopidogrel u dozi od 1mg/kg/dan. Kada se radi o kardioembolizaciji, CCAD ili IMU nejasne etiologije savetuje se primena niskomolekularnog (Low Molecular Weight Heparin – LWMH) ili nefrakcionisanog heparina (Unfractionated Heparin – UFH). Preporučene doze enoxaparina i nadroparina, koji se nalaze i na našem tržištu, su 1 mg/kg na 12 h/sc.

U sekundarnoj prevenciji IMU primenjuje se takođe aspirin u dozi 3-5 mg/kg/dan pri čemu i dugotrajna primena u ovoj dozi nije udružena sa češćom pojavom Reyeovog sindroma i hemoragijskih komplikacija. Dužina aplikacije aspirina u sekundarnoj prevenciji je još uvek diskutabilna, ali po pravilu nije kraća od dve godine.

Kada je u pitanju kardioembolijski MU, CCAD, CVT, definisane koagulopatije ili rekurentni MU i pored primene aspirina, sa ciljem sekundarne prevencije, primenjuje se oralni antikoagulans prema telesnoj težini ili ređe LWMH u dozi od 0,5 mg/kg na 12 sati.

Kod CVT suportativne mere u prvom redu obuhvataju korektnu rehidrataciju, lečenje infekcija koje su čest uzrok CVT i kontrolu epileptičkih napada i intrakranijalnog pritiska. Antikoagulantna terapija sa LWMH ili UFH u terapijskim dozama je terapija izbora CVT. Kod pacijenata sa izraženom kliničkom deterioracijom ili radiološkim znacima progresije tromboze i pored primene heparina dolazi u obzir trombolitička terapija sa rekombinantnim aktivatorom tkivnog plazminogena (rTPA).

Primena trombolitičke terapije u akutnom IMU kod dece pokazala se kao izvodljiva i uspešna, ali još uvek nema dovoljno dokaza o prednostima primene ove, potencijalno vrlo opasne terapije. U toku je velika prospektivna petogodišnja kohortna studija koja obuhvata trideset pedijatrijskih tercijarnih zdravstvenih centara, registrovanih u Internacionalnoj Pedijatrijskoj Studiji za Moždani udar, koja ima za cilj proveru bezbednosti intravenske i intraarterijske aplikacije rTPA kod dece sa IMU (31). Preliminarni rezutati još nisu dostupni.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns