Broj 3.

svakodnevnom radu smo, zbog pristupačnosti metode, upućeni na kompjuterizovanu tomografiju (CT) mozga koja omogućava razlikovanje infarktne od hemoragijske ili lezija druge etiologije i može biti alternativna metoda ukoliko MRI mozga ne može da se uradi tokom prva 24 časa. Metoda izbora je svakako MRI mozga sa različitim sekvencama jer omogućava detekciju lezija u zadnjoj lobanjskoj jami (koje se najčešće ne vide na CT mozga) i omogućava ranu detekciju ishemijske lezije (posebno upotrebom DWI sekvenci). Ukoliko MRI mozga potvrdi da se radi o IMU, prvi sledeći korak je neinvazivna angiografska obrada (magnetna angiografija – MRA) i CT angiografija (CTA) cervikalnih i proksimalnih endokranijalnih krvnih sudova. Kod sumnje na CCAD ovu obradu treba uraditi tokom prvih 48 sati. S obzirom na učestalost kardijalnih poremećaja kod dece sa IMU, transtorakalnu (TT) a po potrebi i transezofagealnu (TE) ehokardiografiju treba obaviti unutar prvih 48 sati.

Čak i kada se napred sprovedenim dijagnostičkim postupkom utvrdi uzrok IMU neophodna je analiza markera trombofilije koagulacionom i genetskom metodom s obzirom na čestu udruženost trombofilije sa srčanim i vaskularnim poremećajima.

Ukoliko uzrok IMU nije utvrđen primenom napred navedenih dijagnostičkih postupaka, indikovan je laboratorijski, imunološki i metabolički skrining radi detekcije vaskulitisa ili metaboličkih poremećaja koji mogu da dovedu do MU.

Kod sumnje na CVT metode izbora su magnetno-rezonantna venografija (MRV) ili CT venografija (CTV). Sumnju na CVT može postaviti i nativni CT mozga prikazom lineranog hiperdenziteta koji potiče od tromboziranog venskog sinusa. CT mozga sa kontrastom može ukazati na trombozu sinus sagitalis superiora (SSS) sa tipičnim empty delta znakom. Uz neuroi-midžing neophodno je i ispitivanje u pravcu svih onih stanja koja dovode do CVT, a to su koagulopatije, infekcije CNS, inflamatorne bolesti creva, sistemske bolesti i malignitet.

Terapija

Ne postoje publikovane, opšteprihvaćene terapijske preporuke koje bi bile rezultat velikih, randomiziranih, placebo kontrolisanih studija. Tretman se uglavnom zasniva na rezultatima istraživanja kod odraslih, na rezultatima nerandomiziranih istraživanja kod dece i na preporukama eksperata. Terapija obuhvata suportativne mere, antitrombotsku terapiju u akutnoj fazi bolesti i mere sekundarne prevencije.

Među suportativnim merama najznačajnije su kontrola telesne temperature i korekcija febrilnosti, održavanje normalne oksigenacije, preveniranje i lečenje infekcija, preveniranje dubokih venskih tromboza, kontrola krvnog pritiska i korekcija hipertenzije i hipotenzije, korekcija hiperglikemije i hipoglikemije, kontrola intrakranijalnog pritiska (IKP) i kupiranje epileptičkih napada. U odsustvu kliničkih i elektroencaflografskih (EEG) znakova epileptičke

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns