Broj 3.

terapijskih intervencija kojima je dete podvrgnuto i od pridruženih faktora rizika (19). Važno je znati da terapijske i dijagnostičke intervencije na srcu i same mogu da dovedu do MU. To potvrđuju i rezultati studije iz 2002. godine u kojoj su poređeni nalazi preoperativnog i postoperativnog magnetno-rezonantnog imidžinga (MRI) mozga. Autori nalaze da se tokom operacije na srcu, kod 67% dece pogoršavaju stare ili javljaju nove moždane lezije (20).

Prema podacima iz 2012 godine arteriopatije su ipak češći uzročnici IMU kod dece od kardioloških stanja i zastupljene su kod oko polovine dece obolele od MU (3). Brojne su arteriopatije koje mogu da dovedu do IMU a među njima se, svojom učestalošću i značajem, svakako ističu cervikocefalna arterijska disekcija (CCAD), mojamoja (Moyamoya) bolest, cerebralni vaskulitisi, postvaricelozna i tranzitorna cerebralna arteriopatija (TCA) i hipoplazija i agenezija cervikalnih arterija. CCAD je čest ali i često neprepoznat uzrok IMU, koji se registruje kod 7,5-11% dece sa MU, obično između 8. i 11. godine života (21, 22). Javlja se na ekstrakranijalnom segmentu arterije karotis interne (ACI) ali se kod dece može javiti i na endokranijalnim krvnim sudovima. Pojavu CCAD favorizuju brojna stanja, a među njima su najznačajnija fibromuskularna displazija (FMD), Marfanov sindrom, poli-cistična bolest i tip IV Ehlers-Danolsovog sindroma.

Poslednjih godina se kao mogući uzrok IMU, sve više prepoznaju TCA i postvaricelozna arteriopatija koje spadaju u grupu monofaznih, neprogresivnih, unilateralnih arteriopatija sa zahvatanjem distalnog segmenta ACI i proksimalnog segmenta arterije cerebri anterior (ACA) i arterije cerebri medije (ACM), dovodeći do segmentnih stenoza ili okluzija sa posledičnim dubokim infraktom u teritoriji lentikularnih arterija. Ove arterijske abnormalnosti se tokom vremena popravljaju ili u potpunosti iščezavaju. Rezultati studije Sabire i saradnika potvrđuju da varicelozna infekcija ima ulogu u nastanku IMU. Autori nalaze da je prethodnu variceloznu infekciju imalo 63% dece sa idiopatskim IMU, a samo 9% dece u kontrolnoj grupi (23).

U dostupnoj literaturi velika pažnja se posvećuje Moyamoya bolesti zbog tipičnog angiografskog nalaza ali i zbog visokog rizika od IMU. Za ovu bolest karakteristične su bilateralne stenoze distalnog dela ACI i proksimalnog dela ACM i ACA sa razvojem bazalnih kolaterala koje na angiografskom nalazu izgledaju kao „oblak dima od cigarete“, što reč moyamoya i znači japanskom jeziku. Za razliku od Moymoya bolesti, jednostrane stenoze na pomenutima arterijama predstavljaju Moyamoya sindrom, koji je udružen sa drugim stanjima (bolest srpastih ćelija, neurofibromatoza1, Daunov sindrom i drugi) (24). Saopštavana godišnja incidencija u Evropi iznosi 0,3/100 000. Smatra se da je približno 6% IMU posledica ove arteriopatije pri čemu će više od polovine dece imati MU pre 10. godine života (25-27).

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns