Broj 3.

usled tromboembolijske opstrukcije arterijskog krvnog suda, u dečjoj patologiji je ovaj pojam širi i uključuje dva različita tipa IMU: arterijski IMU (AIMU) i cerebralnu vensku trombozu (CVT). Pored ove podele uobičajena je i podela IMU kod dece prema uzrastu javljanja, na perinatalni (kada se cerebrovaskularni akcident dešava od 20. meseca gestacije do 28. dana života) i IMU kod odojčadi i dece do 18. godine života. Navedena dva tipa IMU se ne razlikuju samo prema uzastu javljanja već i prema uzrocima i kliničkim manifestacijama.

Epidemiologija

Ishemijski moždani udar kod dece je retka bolest. Incidencija pokazuje značajne etničke i geografske varijacije a zavisi i od samog definisanja problema i obima dijagnostičke obrade kojoj su deca bila podvrgnuta. U različitim studijama se godišnja incidencija MU kreće u rasponu 0,6-7,9/100 000 a IMU čini oko 55% svih MU (8-10). Prosečno životno doba dece sa MU iznosi 7-8 godina pri čemu se 1/3 svih IMU desi u prvoj godini života (11,12). Prema rezultatima dve novije populacione studije, IMU se 17 puta češće javljao u perinatalnom periodu nego kasnije u detinjstvu (13). Procenjuje se da se jedan IMU javlja kod 4 000 ročne novorođenčadi što je približno incidenciji aterotrombotskog IMU kod odraslih (12). I pored relativno niske incidencije, MU je među prvih deset uzroka smrti kod dece u Velikoj Britaniji i SAD (3,11,14). Mortalitet od MU, kod dece uzrasta 1-15 godina, iznosi 0,6/100 000. Procenjuje se da je zbog MU, u SAD u 2001. godini, izgubljeno 280 000 potencijalnih godina života kod osoba mlađih od 28 godina (11,14).

Etiologija

Do sada je evidentirano preko sto bolesti i patoloških stanja koja su faktor rizika za IMU kod dece (11). Smatra se da manje od 50% dece sa MU ima prethodno poznat bar jedan faktor rizika, a da se kod preostale 2/3 otkrije još jedan ili više nakon kompletne dijagnostičke obrade (15). Sve faktore rizika, Lynch (2004) razvrstava u pet velikih grupa poremećaja i bolesti: kardijalni poremećaji neaterosklerotske arteriopatije, koagulopatije i hematološki poremećaji, metabolički poremećaji i infekcije (11). Prema Internacionalnoj Pedijatrijskoj Studiji za Moždani udar (International Pediatric Stroke Study) faktori rizika se mogu podeliti u 10 grupa: arteriopatije, kardijalni poremećaji, hronična sistemska stanja, infekcije, akutni poremećaji glave i vrata, akutna sistemska stanja, protrombozna stanja, hronični poremećaji glave i vrata, aterosklerotski faktori rizika i ostali faktori rizika (16).

Kardijalni faktori rizika su smatrani su za najčešće i prema kanadskom pedijatrijskom registru za MU nalaze se kod 25%, a u SAD kod 27% dece sa IMU (17,18). Sa IMU su najčešće udružene srčane mane, aritmije, valvularne mane, kardiomiopatije i terapijske i dijagnostičke intervencije na srcu. Rizik od MU zavisi od tipa mane, od dijagnostičkih i

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Jan 2022. >>
MTWTFSS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns