Broj 2.

ima druge imunomodulatorne efekte nezavisne od sinteze pirimidina: prevencija interakcije izmedju T ćelijskih receptora i antigen prezentujućih ćelija; inhibicija produkcije IL-2 i ekspresije IL-2R na T ćelijama; smanjenje produkcije IFN gama a povećanje IL-10. Osim toga inhibira i aktivaciju iNOS u astrocitima.

U studiji faze II (24) pacijenti sa RRMS i sekundarno progresivnom MS randomizirani su da primaju placebo, 7mg dnevno ili 14mg dnevno teriflunomida tokom 36 nedelja. Obe teriflunomid grupe pokazale su statistički značajnu redukciju aktivnosti bolesti na MR. Tretman teriflunomidom pokazao je trend snižavanja godišnje stope relapsa (samo u grupi koja je primala 14mg dnevno). Opisano je 19 ozbiljnih neželjenih efekata (10,6%) medju kojima hepatična disfunkcija, neutropenija, rabdomioliza i trigeminalna neuralgija, ali ni jedan nije doveo do permanentnog morbiditeta.

Prva faza III trajala TEMSO ispitivala je efekte primene teriflunomida 7mg i 14 mg jednom dnevno u odnosu na placebo tokom 108 nedelja. Rezultati pokazuju statistički značajnu redukciju godišnje relapsne stope sa sniženjem relativnog rizika za pojavu relapsa kod obe ispitivane grupe u odnosu na placebo grupu. Progresija onesposobljenosti je u placebo grupi iznosila 27,3%, u grupi lečenih teriflunomidom 7mg dnevno 21,7% a kod pacijenata lečenih sa 14mg dnevno 20,2% (statistički značajno sniženje u grupi lečenih sa 14mg dnevno u odnosu na placebo). Od neželjenih efekata evidentirani su dijareja, mučnina, porast nivoa aminotransferaza. Ozbiljne infekcije su se javljale u 1,6% u placebo grupi, 2,5% u grupi 7mg dnevno i 2,2% u grupi 14mg teriflunomida dnevno (25). Tri kliničke studije faze III su u toku: TENERE (7mg/dnevno:14mg/dnevno:IFNB-1a sa primarnim ciljem procene vremena do prvog relapsa ili prekida iz bilo kog razloga do 68 nedelje trajanja studije), TOPIC (7mg/dnevno:14mg/dnevno:placebo kod bolesnika sa prvim kliničkim atakom koji sugeriše na MS sa primarnim ciljem procene konverzije u klinički definitivnu MS tokom dve godine), TOWER (7mg/dnevno:14mg/dnevno:placebo kod RRMS sa primarnim ciljem procene godišnje učestalosti relapsa tokom 48 nedelja).

BG-12 (Fumarat)

Estri fumarične kiseline se koriste u terapiji psorijaze. BG-12 je oralni dimetil fumarat čiji mehanizam nije u potpunosti poznat. Postoje podaci iz eksperimentalnog autoimunog encefalmijelitis (EAE) modela da BG-12 indukuje sekreciju citokina Th2 imunog odgovora i aktivacija nukleolarnog faktora Nrf-2 koji deluje kao modulator oksidativnog stresa. U EAE su pokazali terapijski efekat putem redukcije inflamacije i očuvanja mijelina i aksona.

Faza II kliničke studije (26) ispitivala je primenu 120mg BG-12 dnevno, 120mg tri puta dnevno, 240mg tri puta dnevno u odnosu na placebo tokom 24 nedelje. Nakon 24-te nedelje su pacijenti, koji su

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Jan 2022. >>
MTWTFSS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns