Broj 2.

fingolimoda i placeba kod bolesnika sa RRMS a u TRANSFORMS studiji (18) efekat fingolimoda sa IFNB-1a. U FREEDOMS studiji evidentirana je statistički značajna redukcija godišnje relapsne stope tokom 24 meseca u grupi pacijenata koji su primali 0,5 ili 1,25mg u odnosu na placebo i MRI nalaza (broja novih ili uvećanih lezija u T2W, broja Gd pojačanih lezija i gubitka moždane mase). U TRANSFORMS studiji evidentirano je statistički značajno smanjenje godišnje stope relapsa i progresije nalaza na MR u grupama pacijenata koji su primali 0,5 i 1,25mg fingolimoda dnevno u odnosu na IFNB-1a u mesečnoj dozi 30 µg. Progresija onesposobljenosti se nije značajno razlikovala izmedju ispitivanih grupa. U toku je INFORMS studija koja testira primenu fingolimoda kod pacijenata sa PPMS, a završena je IIb faza kliničke studije ACT-128800 koja ispituje primenu selektivnog S1P1 agoniste kod pacijenata sa RRMS.

U TRANSFORMS studiji evidentirana su dve fatalne infekcije u grupi tretiranoj sa 1,25mg fingolimoda – diseminovani primarni varicela zoster i herpes simplex encefalitis, a drugi neželjeni efekti bili su nefatalne herpes virus infekcije, bradikardija i AV blok, hipertenzija i makularni edem. Zbog toga su razvijene preporuke za detaljno kardiološko, oftalmološko i laboratorijsko praćenje ovih bolesnika nakon primene leka.

Aktuelno su indikacije za primenu fingolimoda definisane na sledeći način: odrasli pacijenti sa RRMS koji su imali jedan relaps u toku godinu dana, tokom terapije IFNB ili pacijenti koji su imali dva onesposobljavajuća relapsa u toku godinu dana nezavisno od terapije koju primaju.

Cladribine

Cladribine (2-hlor-dezoksiadenozin) je analog adenozina i citotoksičan medicament, inicijalno licenciran za hemoterapiju limfoma i leukemije vlasastih ćelija, koji mehanizmom koji uključuje akumulaciju toksičnih dezoksiribonukleotida, oštećenja DNK i apoptozu ćelija, dovodi do brze redukcije broja CD4+ i CD8+ ćelija. Limfocitopenija indukovana oralnim cladribinom se održava zbog čega se doziranje održava na minimumu.

U CLARITY trajalu (19) poredjeni su efekti 3,5mg/kg i 5,25mg/kg cladribina sa placebom kod pacijenata sa RRMS. Prve godine medikacija je sprovodjena tokom četiri meseca i to 4 ili 5 dana medikacije svakog meseca. Druge godine je doziranje podeljeno u dva meseca sa 4 ili 5 dana uzimanja tableta svakog meseca. Na kraju 96-e nedelje godišnja relapsna stopa bila je statistički značajno niža u odnosu na placebo kao i proporcija pacijenata bez relapsa. Rizik tromesečne održavajuće progresije onesposobljenosti bio je značajno redukovan u odnosu na placebo (31 prema 33%). MRI studija je evidentirala signifikantnu redukciju pojave novih aktivnih lezija na MR (85,7% i 87,9%) i T2 lezija (73,4% i 76,9%) u obe grupe lečene cladribinom u odnosu na placebo.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Jan 2022. >>
MTWTFSS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns