Broj 2.

redukovan je za 89% u grupi koja je primala 600mg i 96% u grupi koja je primala 2000mg ocrelizumaba a obe grupe su pokazale superiornost u odnosu na IFNB-1a. Incidenca ozbiljnih neželjenih efekata se nije bitno razlikovala izmedju kompariranih grupa (13). Ofatumumab je humano antitelo usmereno na specifične epitope CD20. Završena je faza II trajala kojim se porede efekti 100mg, 300mg i 700mg ofatumumaba sa placebom u 48-o nedeljnom periodu čiji će rezultati biti uskoro dostupni.

Peroralni preparati

Marta 2010.g. u Evropskoj Uniji a Septembra 2010.g. u Sjedinjenim Američkim Državama odobrena je primena fingolimoda u dozi 0,5mg dnevno kao prvog peroralnog preparata u imunomodulatornom tretmanu multiple skleroze. Bio je to je rezultat višegodišnjih pokušaja da se u terapiji MS izbegnu parenteralni preparati koji su svojim neželjenim efektima (reakcijama na mestu injekcione aplikacije, simptomima sličnim gripu, zamor, glavobolja i druge) kao i psihološkom barijerom prema injekcionom tretmanu vodili u neredovnost u primeni terapije. Prethodno sprovedene studije pokazivale su da svaki treći pacijent sa MS prekida tretman IFNB unutar 3-5 godina i to 10-20% unutar prvih 3-6 meseci (14,15). Osim toga, ovi preparati donose nove mehanizme delovanja i nude novu nadu pacijentima. Osim fingolimoda, postoji još četiri preparata za peroralnu primenu koji su završili fazu III kliničkih ispitivanja u MS.

Fingolimod

Fingolimod (Gilenya®) je agonist receptora sfingozin-1-fosfata (S1P) i predstavlja hemijski derivat mioricina, metabolita gljive Isaria sinclairii (16). Od pet poznatih S1P receptora, fingolimod se, nakon in vivo fosforilacije, vezuje za četiri: S1P1, S1P3, S1P4 i S1P5. Mehanizam delovanja: vezujući se za S1P receptore dovodi do njihove internalizacije sa smanjenjem broja na površini ćelije. Kako je ovaj receptor, koji je eksprimiran na većem broju ćelija (endotelne ćelije, limfociti, srčane ćelije), neophodan limfocitima za izlazak iz sekundarnih limfoidnih organa (limfne žlezde, slezina) u cirkulaciju, oni ostaju zarobljeni u njima sa posledičnom limfopenijom. Limfociti perzistiraju u limfnim čvorovima čime nije umanjena sposobnost aktivacije T ćelija niti aktivnost memorijskih T i B limfocita, a čime je očuvana reaktivnost u sistemskim infekcijama i nema generalizovanog imunosupresivnog efekta.

Preklinički podaci faze I i II placebo kontrolisanih trajala primenom 1,25 ili 5mg fingolimoda jednom dnevno pokazali su značajnu redukciju MRI inflamatorne aktivnosti i godišnje stope relapsa kod pacijenata sa RRMS u odnosu na placebo. U studijama FREEDOMS i FREEDOMS II (17) je poredjen efekat

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns