Broj 2.

U fazi II studije CHOICE (9) pacijenti su primali 1mg/kg ili 2 mg/kg daclizumaba subkutano na svake dve nedelje tokom 24 nedelje uz ranije primenjivanu terapiju IFNB-1a. Rezultati studije pokazali su značajnu redukciju pojave novih ili povećanje broja aktivnih lezija na magnetnoj rezonanci u 2mg/kg daclizumab grupi u kombinaciji sa IFNB-1a u odnosu na pacijente koji su primali samo IFNB-1a ali nije bilo značajne redukcije u godišnjoj relapsnoj stopi. Od neželjenih efekata evidentirano je nesignifikantno povećanje pojave urinarnih infekcija u donosu na placebo grupu i dva slučaja reaktivne limfadenopatije.

Multicentrične faze III trajala SELECT i DECIDE aktuelno dalje ispituju primenu daclizumaba kao monoterapije kod pacijenata sa MS.

Rituximab, Ocrelizumab i Ofatumumab

Rituximab je himeričko monoklonsko antitelo koje, vezivanjem za CD20 protein eksprimiran na zrelim B limfocitima ali ne i na antitelo produkujućim ćelijama, dovodi do izražene B ćelijske deplecije nakon intravenske primene u prosečnom trajanju od šest meseci. U likvoru smanjuje broj i B i T ćelija što govori o značajnoj ulozi B ćelija u imunopatogenezi MS. Deplecija zrelih B limfocita ne redukuje produkciju antitela od strane aktivisanih plazma ćelija i ne dovodi do iščezavanja oligoklonalnih traka (10). Od 1997.g. odobren je za terapijsku primenu kod bolesnika sa non-Hodgkin limfomom.

Faza II trajala (11) rituximaba u tretmanu RRMS intravenskom primenom 1mg u nultoj nedelji i u drugoj nedelji studije rezultirala je podacima koji potvrdjuju klinički i radiološki benefit. U ovoj 48-o nedeljnoj studiji evidentirano je odsustvo Gd pojačanih lezija u 80,3% pacijenata tretiranih rituximabom u odnosu na 51,4% u placebo grupi, dok je broj Gd pojačanih lezija bio redukovan u odnosu na placebo grupu 91%. Broj pacijenata koji su doživeli relaps bio je na kraju 48-e nedelje 20,3% u rituximab grupi nasuprot 40,0% u placebo grupi. Faza III trajala rituximaba (12) u tremanu primarno progresivne multiple skleroze (PPMS) nije uspela da pokaže efekat ali je pokazan odredjeni efekat na progresiju bolesti u podgrupi bolesnika sa aktivnim lezijama na MR mladjih od 51 godine.

Rizik pojave oportunističkih infekcija je prisutan pa su opisivani i slučajevi PML kod pacijenata sa sistemskim lupus eritematodesom i reumatoidnim artritisom tretiranim rituximabom, ali u trajalima sa MS nisu identifikovani pacijenti sa PML. Ipak, ozbiljne infekcije dešavale su se u 4,5% rituximab tretiranih pacijenata prema manje od 1% u placebo grupi. Ozbiljna upozorenja pri primenu rituximaba odnose se na PML, fatalne infuzione reakcije, ozbiljne mukokutane sindrome.

Ocrelizumab je humanizovano monoklonsko antitelo usmereno na CD20 koje je ispitivano u fazi II trajala sa IFNB-1a kao aktivnim komparatorom. Pacijenti su primali 600mg ili 2000mg u dve doze prvog i petnaestog dana ili IFNB-1a 30 µg jednom nedeljno. Nakon 24 nedelje studije, broj aktivnih lezija na MR

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns