April, 2015.

Depresija nakon moždanog udara

Depresija nakon moždanog udara(Post-Stroke Depression – PSD) se definiše kao depresivni poremećaj koji nastaje nakon akutnog fokalnog cerebrovaskularnog događaja, odnosno u kontekstu klinički očiglednog moždanog udara. Kao direktni uzročnici ove depresije najčešće su navođeni lokalizacija lezije, težina neurološkog i kognitivnog oštećenja ili neka forma psihološkog odgovora na stresne situacije. Predstavlja čestu i ozbiljnu komplikaciju moždanog udara, jedan od ključnih faktora za proces rehabilitacije, kao i glavni negativni prognostički faktor za kvalitet života nakon moždanog udara. Međutim, i pored toga dijagnoza depresije nakon moždanog udara retko se postavlja, poremećaji raspoloženja ostaju najčešće neprepoznati, a njihov značaj u odnosu na ishod moždanog udara je potcenjen. Tokom poslednje dve decenije u porastu je broj studija koje izučavaju različite aspekte depresije nakon moždanog udara: prevalencu, fenomenologiju, tok, etiopatogenezu, faktore rizika, prevenciju i tretman. I pored toga sistematski pregledi literature ukazuju na nekonzistentne nalaze u skoro svim ovim aspektima. Konfliktni karakter dosadašnjih rezultata istraživanja ostavlja prostor i nameće potrebu ka daljim istraživanjima u ovoj značajnoj oblasti medicine.
Prof. dr Tamara Rabi- Žikić

Prof. dr Tamara Rabi – Žikić
Odeljenje za cerebrovaskularne bolesti,
Klinika za neurologiju,
Klinički Centar Vojvodine
Novi Sad

 

 

 

Predavanje: DEPRESIJA NAKON MOŽDANOG UDARA

Video prikaz bolesnice:

 

 

Prikaz bolesnice

Bolesnica L.A. stara 59 god.

Dve nedelje nakon razvoja akutnog ishemijskog moždanog udara,
verifikovanog na CT-u mozga, dijagnostikovana depresivna epizoda prema MKB – 10 klasifikaciji.

U cilju utvrđivanja potencijalnih faktora rizika za PSD registrovane su socio – demografske karakteristike kao i podaci o ranijim bolestima iz lične i porodične anamneze:

 • pol: ženski
 • starost: 59 god.
 • bračni status: udata
 • školska sprema: osnovna škola
 • zaposlenost: zaposlena kao spremačica
 • materijalni status: zadovoljavajući
 • mesto stanovanja: ruralna sredina
 • veliki negativni životni događaj unutar šest meseci pre MU: NE
 • hipertenzija: DA
 • dijabetes melitus: NE
 • gojaznost: NE
 • kardiološki poremećaji: Angina pectoris
 • maligne bolesti: NE
 • ranije verifikovani depresivni poremećaji: NE
 • ranije verifikovani drugi psihijatrijski poremećaji: NE
 • zloupotreba alkohola: NE
 • pušenje cigareta: do pre 4 godine
 • porodična anamneza pozitivna u pravcu depresivnih poremećaja: NE
 • porodična anamneza pozitivna u pravcu drugih psihijatrijskih poremećaja: NE

PRI PRIJEMU NA HOSPITALNO LEČENJE:

 • Neurološki nalaz: levostrana hemiplegija
 • Neurološki status – NIHSS skor : 12
 • CT mozga: veća ishemijska lezija paraventrikularno desno

DVE NEDELJE OD NASTANKA MU:

 • Neurološki nalaz: levostrana duboka hemipareza
 • Neurološki status – NIHSS skor : 10
 • Funkcionalni status – Barthel-ov Index: 34
 • Kognitivni status – MMSE: 26
 • Psihički status – depresija dijagnostikovana prema Mini Internacionalnom Neuropsihijatrijskom Intervjuu (MINI), (Srpska verzija)

 

 

Klinički rezime (PDF)

 

Najava

Konkurs za razmenu „Odeljenje na odeljenje – Srbija“

Škola za mlade neurologe: „Dijagnostički izazovi u multiploj sklerozi“

Funkcionalni neurološki poremećaji – interdisciplinarni pristup

X/XVI Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem

Opširnije


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Jan 2022. >>
MTWTFSS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns