Broj 10.

Simptomi anksioznosti često su udruženi sa depresijom. Brown (56) predlaže podelu PB na četiri podtipa, u zavisnosti od koegzistencije anksioznosti i depresije: dominantno anksiozni (22% obolelih), udruženi anksiozni i depresivni (8,6%), dominantno depresivni (9%) i podtip bez ili sa minimalnim znakovima (60%).

Slično kao i u slučaju depresije i apatije, sve više je dokaza da anksiozni poremećaji nastaju kao direktna posledica degenerativnih promena u PB, i oštećenja dopaminergičke transmisije (57). Tako se npr. socijalna fobija u PB povezuje se sa poremećajem dopaminske transmisije preko D2 receptora (58). Funkcionalne imidžing studije pokazuju snižen dopaminergički imput u amigdaloidna jedra kod obolelih od PB sa emocionalnim poremećajem (59). Sa druge strane, anksioznost u PB može biti i „reaktivna“ usled progresivne motorne onesposobljenosti. Oboleli od PB doživljavaju značajno veći stres u odnosu na zdravu populaciju (60), što dovodi do socijalne fobije i straha od stigmatizacije.

Poremećaji kontrole impulsa (Impulse Control Disorders- ICD) su grupa anksioznih poremećaja koji se javljaju kao neželjena dejstva dopaminergičke terapije. ICD se definiše kao nemogućnost da se odoli porivu, nagonu ili iskušenju da se uradi nešto što može da šteti sebi ili drugima (20). Klinčki se ispoljava u vidu nekontrolisanih, manje ili više sterotipnih repetitivnih radnji koje kratkotrajno dovode do olakšanja, zadovoljstva ili osećaja nagrade, a potom sledi osećaj krivice i kajanja (61). Poremećaji koji se najčešće sreću su patološko kockanje, patološka kupovina, prejedanje i hiperseksualnost, a u novije vreme upotreba Interneta. Panding (punding) podrazumeva patološki hobizam (sakupljanje, sortiranje, fascinacija uređajima i sl.). Dopaminski disregulacioni sindrom predstavlja oblik zavisnosti od dopaminergičkih lekova, kada pacijent nekontrolisano i na svoju ruku uzima prekomerne doze lekova, obično levodope.

Smatra se da ICD nastaje kao posledica prekomerne stimulacije D3 dopaminskih receptora. Ovi receptori najzastupljeniji su u ventralnom strijatumu, strukturi koja se povezuje sa sklonošću ka zloupotrebi supstranci i bolestima zavisnosti (62). Neergolinski dopaminski agonisti pramipeksol i ropinirol, koji imaju visok afinitet upravo za ove receptore, najčešće dovode do pojave ICD. Postepeno ukidanje ovih lekova, i uvođenje levodope po pravilu dovodi do ublažavanja i potpunog povlačenja ovih simptoma (63).

Zaključak

Depresija, apatija i anksioznost, uprkos preklapanjima u pogledu kliničke slike, imaju različite mehanizme nastanka. Depresija nastaje kao posledica ekstenzivnih neurodegenerativnih procesa koji dovode do disfunkcije dopaminergičkih, noradrenergičkih i serotoninergičkih neurotransmiterskih sistema. Sa druge strane, apatija se javlja u sklopu degenerativnih procesa koji dovode do oštećenja dopaminergičkih struktura prefrontalnog korteksa, tačnije fronto- supkortikalnih neuronskih krugova. Anksiozni poremećaji verovatno imaju različite biološke mehanizme nastanka uključujući i neželjena dejstva lekova, uz značajan upliv normalnih psihičkih reakcija koje nazivamo „reaktivni“.

Danas se nemotorni poremećaji u neurodegenerativnim bolestima intenzivno istražuju. Njihova učestalost, težina i opterećenje koje predstavljaju za obolelog i njihove negovatelje obavezuje nas da mnogo više pažnje posvećujemo ovim aspektima zdravlja o kojima zapravo znamo veoma malo. Lečenje bihejvioralnih poremećaja u PB je kompleksno. Činjenica da u nastanku značajnu ulobu igraju brojni faktori, kao i da je uključeno više neurotransmiterskih sistemi, otvara nove mogućnost novih terapijskih pristupa, što zahteva još intenzivnija istraživanja u ovoj oblasti.

Pages: 1 2 3 4 5


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns