Broj 10.

Do sada nije ustanovljen karakterističan profil depresije u PB, iako se neki simptomi kao što su anksioznost, disforija i iritabilnost znatno češće javljaju kod depresivnih obolelih. Sa druge strane, samooptuživanje, osećanje krivice i samoubistvo, iako klasični simptomi depresije, ređe se javljaju (18, 19).

Pojedini simptomi i znakovi depresije i PB se preklapaju, što predstavlja otežavajuću okolnost u prepoznavanju depresije. Smanjenje energije i umor, psihomotorna retardacija, hipomimija, promene apetita i poremećaji spavanja često ne mogu da se diferenciraju kao simptomi PB ili depresije. Drugi komorbiditeti, poput kognitivnog oštećenja i komplikacija terapije, takođe značajno utiču na pojavu i težinu depresivnih simptoma.

DSM-IV kriterijumi za postavljanje dijagnoze depresije (20) najčešće se koriste u za postavljanje dijagnoze depresije u PB. Ukoliko kod pacijenta postoji svakodnevno depresivno raspoloženje ili gubitak interesovanja i anhedonija u trajanju najkraće dve nedelje, i uz to utvrdi postojanje 5 od 9 simptoma koji takođe predstavljaju promenu u odnosu na ranije stanje, postavlja se dijagnoza velike depresivne epizode. Kod male depresivne epizode uz depresivno raspoloženje i anhedoniju postoji više od 2 ali manje od 5 simptoma. Subsindromalna depresija podrazumeva postojanje simptoma, ali u nedovoljnoj meri daispuni kriterijume za blagu ili tešku depresiju. Distimija se definiše kao hronično depresivno raspoloženje koje traje najkraće dve godine.

Faktori rizika za pojavu depresije u PB su nespecifični i podrazumevaju ženski pol, starost, porodičnu istoriju i somatski komorbiditet (21). Među faktorima specifičnim za PB navode se raniji početak PB, veći stepen onesposobljenosti, fluktuacije terapijskog odgovora na levodopu, veće doze levodope, pozitivna porodična anamneza u pravcu PB. Zanimljivo je zapažanje nekih autora da su depresivni simptomi učestaliji kod PB sa desnostranom prezentacijom, što bi se objasniloafekcijom leve dominantne hemisfere (21, 22). Ipak, ova pretpostavka nije potvrđena u svim studijama koje su se bavile ispitivanjima faktora rizika za depresiju u PB(22).

Fenotipska ekspresija depresije verovatno je rezultat udruženog uticaja bioloških, neurohemijskih i socijalnih faktora (23).Neuroanatomske i patohistološke studije pokazuju da u PB dolazi do rane degeneracije struktura moždanog stabla: lokusa ceruleusa, ventralne tegmentalne areje i dorzalnih jedara rafe mezencefalona(24). Posledično ovome u PB postoji poremećaj funkcije ne samo dopaminergičkih, već i serotoninergičkih i noradrenergičkih projekcija u BG i korteks, kao i oštećenja funkcije orbitofrontalnog kruga (25). Novija istraživanja pokazuju da je kod depresivnih pacijenata sa PB prisutna degeneracija limbičke kore i medijalnog talamusa (26). Depresija je često udružena sa kognitivnim oštećenjem kod obolelih od PB. Takođe, ona predstavlja snažan prediktor poremećaja hoda u starosti (27). Depresija u PB može biti i „reaktivna“, kao rezultat demoralizacije nakon saznanja o svojoj bolesti i budućoj onesposobljenosti. Postoji značajno veća zastupljenost depresije kod obolelih od PB u odnosu na obolele od drugih hroničnih bolesti sa sličnom stepenom fizičke onesposobljenosti (28).

Apatija

Apatija je posle depresije najčešći psihijatrijski i bihejvioralni poremećaj u PB. Marin (29) je 1990. prvi zapazio da se apatija često javlja u neurodegenerativnim bolestima kao što su PB, AD i frontotemporalne demencije. On je apatiju definisao kao „manjak „motivacije“ koji se javlja kao izolovani sindrom u PB, ili sindrom udružen sa drugim poremećajima. Neophodno je razlikovati anhedoniju od apatije, koji je sličan i srodan simptom, a definiše se kao nemogućnost da se doživi zadovoljstvo (30). Anhedonija predstavlja jedan od glavnih simptoma depresije, ali i apatije.

Pages: 1 2 3 4 5


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns