Broj 1.

Kombinujući ove nalaze sa ranije pokazanom senzitivnošći DAT-SPECT metode u detektovanju nigrostrijatnog dopaminergičkog deficita, obećavajuće rezultate koji se odnose na senzitivnost nalaza parenhimskim ultrazvuka u diferenciranju različih formi parkinsonizma, kao i nalaze prospektivnih studija koje su pokazale da u periodu dvogodišnjeg praćenja 10% osoba kod kojih postoji hiposmija, odnosno 40-50% onih kod kojih postoji poremećaj REM faze spavanje razviju PB čini se realnim optimizam da će narede studija definisati značaj ovih metoda (i njihovog kombinovanja) u pogledu rane i sigurnije difencijane dijagnoze različitih formi parkinsonizma.

Patofiziologija distonije: od bazalnih ganglija, preko kore mozga do cerebeluma

Početkom 2011. godine publikovane su preporuke Evropske Federacije Udruženja Neurologa (EFNS) za dijagnozu i terapiju primarnih distonija (5). Članak predstavlja reviziju preporuka štampanih 2006. godine, ali sada sa mnogo više u međuvremenu akumulirnaih kliničkih detalja koji se odnose na nedavno definasane, a ne tako retke forme distonija kakve su DYT6 distonija, zatim dopa reaktivne distonije vezane za mutaciju u genu koji kodira za tirozin-hidroksilazu, kao i različitih formi paroksizmalnih distonija. U članku se mogu naći preporuke o značaju neurofizioloških i neurovizuelizacionih metoda u diferencijalnoj dijagnozi distonija. Prema novoj klasifikaciji dijagnostički postupak se i dalje oslanja na tri osovine: etiološku dijagnozu, zatim ispoljavanje prema uzrastu u kojem bolest počinje i konačno prema distribuciji nevoljnog pokreta. Osim ovoga u radu se pored repeticije etabliranih statova o značaju botulinskog toksina u terapiji distonija mogu naći i rezultati skorijih studija koje su pozicionirale ulogu duboke moždane stimulacije u lečenju primarnih distonija. Međutim, uzrok nastanka distonija i dalje ostaje nerazjašnjenja misterija. Na XV Internacionalnom Kongresu o Parkinsonovoj bolesti i nevoljnim pokretima i V Internacionalnom Simpozijumu o Distonijama značajan broj predočenih, pre svega neurofizioloških istraživanja ukazao je na i ranije pretpostavljenu, ali dugo vremena zanemarenu ulogu cerebeluma u nastanku distonija.

Zbog ograničenog prostora nije moguće detaljnije se osvrnuti na ova interesantna otkrića, pa se zbog toga rad publikovan u časopisu Nature Neuroscience čini kao dobra početna osnova za razumevanje kompleksne interakcije bazalnih ganglija i cerebeluma u mehanizmu nastanku distonije. Kalderon i saradnici (6) su u ovom radu testirali animalni model retke, nasledne forme distonije u literaturi poznate kao distonija-parkinsonizam naglog početka (RODP; DYT 12 lokus). Mutirani gen kodira za α3 subjedinicu Na-K ATPazne pumpe zadužene za regulaciju elektrohemijskog gradijenta pomenutih jona kroz plazma membranu. Klinički se ovaj dominatno nasledni poremećaj manifestuje naglom pojavom distonije kod inače zdravih osoba, najčešće u trećoj i četvrtoj deceniji života, i karakteristično nakon stresogene situacije ili febrilne epizode.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Mar 2021. >>
MTWTFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns