Broj 1.

Korak bliže ka detektovanju biomarkera sinukleinopatija

Parkinsnova bolest (PB), demencija sa Levijem telima (DLT) i multipla sistemska atrofija (MSA) su neurodegenerativne bolesti mozga čija je zajednička karakteristika patološko nagomilavanje α-sinukleina bilo u formi Levijevih tela (PB i DLT), ili u obliku glijalnih citiplazmatskih inkluzija (MSA). I pored jedinstvenog patohistološkog nalaza, zaživotna dijagnoza sinukleinopatija se zasniva na kliničkim kriterijumima, uz napomenu da su skorije revidirani kriterijumi za MSA u dijagnostički algoritam uvrstili i upotrebu neurovizuelizacinoh metoda (SPEKT, PET, MRI) (1). Međutim, i pored evidentnog napretka u pogledu specifičnosti, senzitivnost kliničkih kriterijuma za dijagnozu sinukleinopatija je nezadovoljavajuća pre svega u pogledu diferenciranja od tauopatija, bolesti koje se karakterišu patološkim nagomilavanjem tau protein u koje između ostalih spadaju progresivna supranuklearna paraliza (PSP) i Alchajmerova bolest (AB) i fronto-temporalna demencija (FTD). Primera radi, PB i parkinsonu formu MSA nije jednostavno klinički diferencirati od progresivne supranuklearne paralize (PSP) u prve dve godine bolesti, dok se diferenciranje DLT od drugih oblika demencije zasniva na arbitrarnom kriterijumu udružene pojave parkinsonizma i demencije unar prvih 12 meseci evolucije bolesti. Ova klinička preklapanja uzrok su pogrešnog dijagnostikovanja pomenutih entiteta u 10-25% slučajeva (2,3) čak i u podmaklim stadijumima bolesti što značajno kompromituju tumačenje rezultata farmakoloških studija. Osim ovoga, traganje za neuroprotektivnom terapijom, “svetim gralom” parkinsonologa zahteva testiranje potencijalno efikasnih lekova u početnim stadijumima bolesti u kojima je mogućnost neadekvatne dijagnoze i veća. Skorije definisanje ključnih neuropatoloških markera bolesti koje se karakterišu parkinsonizmom pobudilo je nadu da se matrica osnovnog patološkog procesa može preslikati na cerebrospinalnu tečnost i omogućiti identifikovanje biohemijskih markera bolesti. Skorija dostignuća na polju Alchajmerove bolesti i progranulinskih formi frontotemporalne demencije pokakazala su ne samo da nada nije bez osnova, već da se koncentracije tau protein, β-amiloida i progranulina mogu koristiti kao koristan marker u svakodnevnoj kliničkoj praksi. U martovskom broju časopisa Lancet Neurology Mollenhauer i saradnici su pokazali da koncentracija α-sinukleina u likvoru može biti senzitivan pokazatelj patološkog procesa u čijoj je osnovi intraćelijsko nakogmilavanje α-sinukleina (4). Naime, autori nalaze značajno niže koncentracije α-sinukleina u likvoru obolelih od PB, MSA i DLT u poređenju sa obolelima od parkinsonizma i demencije drugog uzroka, uključujući i tauopatije (AB i PSP). Važno je istaći da je validnost nalaza potvrđena i u grupi obolelih kod kojih je bolest povrđena patohistološkim nalazom, kao i da prema kalkulaciji autora predložena metoda omogućava predikciju sunukleinopatija sa verovatnoćom većom od 90%. Pored detaljne procedure vezane za uzorkovanje likvora i preporučenih biohemijskih metoda, autori po prvi put nude i realnu koncentraciju α-sinukleina (cut-off vrednost) ispod koje nalaz ukazuje na patološko intraćelijsko nagomilavanje ovog protein. Na ovaj način autori omogućuju proveru dobijenih rezultata u narednim studijama, odnosno potencijalnu sistematsku primenu metode u skorijoj budućnosti.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


O časopisu Neurovesti

„Neurovesti“ predstavljaju elektronsku publikaciju Društva mladih neurologa Srbije sa besplatnim pristupom preko web-adrese www.neurovesti.org, i dinamikom objavljivanja na mesečnom nivou.

Opširnije

Kalendar dešavanja
<< Dec 2021. >>
MTWTFSS
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
NOVO – Škola epilepsija – “Lečenje epilepsije vođeno etiologijom”
pratite-dns